Laai die dokument gratis af www.Lastweek.co.za
Druk hierdie bladsy
Wat beteken geloof?

WAT BETEKEN GELOOF VIR ’n WEER GEBORE CHRISTEN?

 

D

ie Heilige Gees wys vervolgens vir ons met nie onduidelike insig nie, wat die verskil tussen die Kerklidmaat se algemene-geloof van godsdienstigheid, in die godsdienstige-kerk behels, en wat die werke van geloof vir die wedergebore dissipel en navolger van JESUS CHRISTUS se ware-geloof insluit!   (2Thes. 2:13-14)

 

Ware-geloof vir JESUS se dissipel, is GOD onse VADER se toelaatbare geregtigheid van geloof vir geloof [ware-geloof] in JESUS!   En deur die VADER is dit welwillend vir alle mense bedoel, wat enersyds deur GOD die VADER daartoe geregverdig word, en andersyds in JESUS met die vrug van die Heilige Gees, wedergebore bewerkstellig word!   (Joh. 6:44 & Joh. 14:6) (Gal.5:22) (Joh.3:3&5) (Hand.13:48)

 

“Hom [JESUS] het God voorgestel in sy bloed as ’n versoening deur die geloof, om Sy [die VADER se] geregtigheid te bewys deurdat HY die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God!   Want GOD het vir JESUS wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van GOD in JESUS! ” ... “ Ons neem dus aan [ons aanvaar dit] dat die mens [wat weergebore is in JESUS] geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet.”   (Rom. 3:25 & 28)  

 ... “En in JESUS gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die [onderhouding] van die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in [JESUS] Christus is, die geregtigheid wat uit GOD is deur die geloof!”   Skryf Paulus!   (2Kor.5:21) (Fil.3:9-10)

 

Hierdie geregtigheid van GOD vir ware-geloof in JESUS, is onafskeidbaar van ons liefde vir GOD die VADER!   Omdat dié Godgegewe liefde binne-in ons innerlike vernude hart [gees] vir die VADER, belaai is met geregtigheid van geloof!  En dit word alleenlik tydens die wedergeboorte [die doop van die Heilige Gees], met die vrug van die Heilige Gees, binne-in die innerlike gemoed van Sy dissipel en navolger, bewerkstellig!   (Rom.5:1-5)

Net soos in JESUS se geval, is die Heilige Gees ook vir die wedergebore dissipel en navolger van JESUS, die gewer van ons geloof!   En Hy is die krag agter ons moedige en tog, onwankelbare geloof!  Dit wil sê; deur die Heilige Gees se teenwoordigheid binne-in ons, is ons geloof in JESUS geborge!  HALLELUJA!   PRYS DIE HERE!   AMEN!   (1Kor.13:2) (Joh. 3:3 & 5) (Gal. 5:22) (1Kor.12:9a)

 

JESUS se wedergebore dissipel moet onomwonde, die waarheid in verband met ware-geloof verstaan!   Die Heilige Gees onder andere, is GOD se Leermeester en tempel Bouer na jou toe gestuur!   En langsamerhand word daar in lydsaamheid, binne-in ons innerlike gemoed, met die vrug van die Heilige Gees ’n Goddelike karakter bewerkstellig!   (Gal. 5:22 & 2Pet.1:3-11)

Met wedergeboorte deur die Heilige Gees, is elke dissipel daarom ’n tempel vir JESUS om in te woon!   En die doop van die Heilige Gees, is die verseëling van jou standvastige-geloof!   Want dit is ook die doop van JESUS se Evangelie van wedergeboorte!  En sodoende deur die doop van die Heilige Gees, is jou      Godgegewe en wedergebore-liefde wat jy vir GOD die VADER koester, “GOD se NUWE HART VERBOND”  binne-in jou verseëld!   (Joh.15:1-26) (Matt.3:11 & Mrk.1:8 & Luk.3:16) (ROM.5:1-5)

 

JESUS se Evangelie van wedergeboorte uit water en die Heilige Gees, is deur HOM, ’n voorwaarde vir ons daargestel!  En vir Sy dissipels as kind van GOD, is dit ’n vereiste vir die toeganklikheid in GOD die VADER se koninkryk!  Wedergeboorte deur die Heilige Gees is fundamenteel vir ware-geloof in JESUS!   En Hy is die fondament van GOD se Nuwe Hart Verbond vir alle mense!  Met ander woorde:   JESUS het aan die kruis vir ons geloof met Sy bloed gewrog!   Dus, sentraal van ’n standvastige-geloof, staan JESUS en die kruis!

Menende:   Dat ware-geloof, en die welwillende en ware-Goddelike-liefde van onse HERE JESUS, binne-in die dissipel se innerlike wedergebore gemoed, met die vrug van die Heilige Gees geamalgameer is!   (Esegiël. 36:25-27 & Esegiël. 11:19-21) (Jer. 31:31-34 & Heb. 8:8-13) (Joh. 3:3 & 5)

 

Jou wedergebore liggaam dien vir die Heilige Gees as ’n tempel van GOD!  Die Allerheiligste binnekamer van jou liggaam en tempel van GOD, is jou innerlike, wedergebore-gees [vernude hart]!*   Dit is hier [nie in die Kerk nie] waar die Heilige Gees van GOD [nie die Predikant van ’n Kerk nie], met die vrug van liefde, GOD se Nuwe hart Verbond [nou meer as 2000 jaar oud] in Sy dissipels bewerkstellig en verteenwoordig!   * (ROM.10:9-10)

Maar die reg vir toegang deur die voorhangsel van die Allerheiligste binnekamer, is GOD onse VADER se geregtigheid vir geloof in JESUS ons HEILAND!   Daarom, met vergifnis van my sondes deur die bloed van JESUS word ek in die dood van JESUS gedoop en deur Sy vlees heen wat die voorhangsel tot GOD is, leef ek nou in geloof, die geregtigheid van GOD, binne-in die opgestane HEILAND JESUS!  Let wel, dit is nie ’n lewe van godsdienstigheid nie!   Maar die wedergebore dissipel van JESUS se geloofslewe, is ’n krag van GOD die VADER in JESUS deur die Heilige Gees!   Dit is met hiérdie geloof waarmee ons in die Alomteenwoordigheid van die Heilige Gees vanuit die innerlike, met vrymoedigheid tot die VADER ingebed nader, dan word dit deur die Heilige Gees binne-in JESUS, te wete dat, Hy ons HOËPRIESTER is, bewerkstellig!   (Hand.2:38-39 & ROM.6:3-14 & Heb.10:10) (Heb.10:19-24 & Heb.6:19-20)

 

JESUS is die ewige HOËPRIESTER van GOD volgens die orde van Melgisedek!  En deur GOD daartoe bemagtig, is KONING JESUS ook onse HOËPRIESTER!   En oor GOD die VADER se algehele en Majestueuse koninkryk heers Hy, totdat alles aan Sy voete onderwerp is!   (Joh.15:1-11) (Matt.2818) (Kor.15:28-29) (Open.17:14 & Open.19:16)

 

En in die teenwoordigheid van die Heilige Gees tydens ons daaglikse gebed, doen ons belydenis van ons sonde, wat die nagevolg van die godsdienstige en sondige-sélf se neigings van ongehoorsaamheid is!   En toepaslike deur die bloed van JESUS aan die kruis, pleit ons die VADER, vir die vergifnis, en die reiniging, en die verlossing, en die versoening daarvan!   En sodoende, op GOD se altaar van versoening en vergifnis, word die onheilige en godsdienstige-self verloën en so sterf die liefde vir myself dag na dag!  Want die pleit van JESUS bloed oor ons ronddwalende en sondige gedagtes, ís vir ons ’n kragtige wapen van oorwinning teen die in-fluisterende, gedagtes van die duiwel!   (Open. 12:11) ]

 

Die daaglikse pleit van JESUS bloed, is die antwoord vir ons volhardende en uiteindelike oorwinning, oor die godsdienstige-self se eiebelang van selfsugtige en sondige neigings!  Dit is ook die suksesvolle resep vir al die deugde wat ons met alle ywer moet beoefen en by die geloof moet byvoeg!   (1Joh.1:9 & Efés.1:7 & 1Joh.1:7 & ROM.5:9 & Heb.13:12) (2Pet.1:3-11)

 

En deur die insig van die Heilige Gees sê Paulus: .... “Dit is julle redelike godsdiens!”   (ROM.12:1-2)

Maar alles geskied met ware-geloof in JESUS!   (Heb.10:19-31)

 

Binne-in die dissipel se wedergebore liggaam wat dien as tempel vir die Heilige Gees, en by wyse van spreuke;   dien die kruis van JESUS in die geloof, ook as altaar, waarop die self geheel en al, elke dag met gebed aan GOD die VADER, as ’n welriekend en welgevalle offer toegewy word!   In werklikheid, met geloof in JESUS, moet die onheilige en godsdienstige-self, van dag tot dag, die heeldag gekruisig bly!   Want, die   ek spesialis,”*   dien net vir self en eiebelang!   (ROM.6:1-14)  

 

*Let wel ; daar is ontelbare werke en eienskappe van die bedrieglike-sélf [die siel]!   Die self staan ook bekend as die vlees [onrein gedagtes]!  Die vlees [self] is ’n  *“EK”  spesialis!   Skryf Dr. L E Maxwell in sy boek:  “BORN CRUCIFIED.”  Die boekie is deur Timo Kriel in Afrikaans vertaal, naamlik:   ‘MET CHRISTUS GEKRUISIG.’    En is deur HART UITGEWERS uitgegee.  

 

NB .   Die Afrikaanse naam van die boekie, soos gegee deur Timo Kriel, is deur hom, bedrieglik oor vertaal!   ’n Gewoonte wat deur die godsdienstige-Kerk en hulle uitgesoekte uitgewers waaraan hy verbonde is, oor die algemeen vir eeue lank beoefen word, naamlik:  Met bedrieglike verklaring word die WAARHEID by vertaling van die Bybel déúr middel van hulle werke, kamtig letter-korrek verbloem!   Hulle soortgelyk, doen dieselfde, wanneer dit kom by bekering, sondebelydenis, die doop van onderdompeling in water met vergifnis van sondes deur die bloed van JESUS, en die doop van die heilige Gees wat die doop van JESUS heet, naamlik wedergeboorte]!   En daarom is die Heilige Gees nie in hul midde teenwoordig nie!   Want die godsdiensgees van die duiwel [die gees van die Antichris] is letter-korrek, teenwoordig in hulle samekomste en word die WAARHEID oor JESUS se EVANGELIE van WEDERGEBOORTE dus, déúr middel van hulle wederstrewige-werke nie herken en erken nie!

 

Die boekie se naam moet in werklikheid soos volg lees:  “WEDERGEBORE GEKRUISIG!”  

 

Nietemin, word dit voorgestel as ’n hulpmiddel tot verryking van jou geestelike wandel met GOD Onse VADER deur jou geloof in JESUS!   Dié genoemde boekie móét deur die Heilige Gees se wedergebore kind van GOD, saam met die Bybel [OAV] gelees word!

 

Verder oor die geloof:   Maar nou is die Verrese en Verheerlikte JESUS, deur middel van die Heilige Gees se teenwoordigheid binne-in Sy wedergebore dissipel, die volhardende leefwyse van ’n ware-geloofs-lewe wat alleenlik tot eer van JESUS uitgelewe word!  

 

Daarom buig ons ook ons hoof in waardigheid voor die VADER wanneer ons bid, en in eenvoud, vanuit die innerlike gemoed en in JESUS, deur die Heilige Gees, bid ons tot die VADER!   Sodat elke gebed van eenvoud, nie teen die dak en mure van die kamer rond “ping pong”   nie!   Want dit is die Heilige Gees binne-in ons innerlike gemoed wat ons opreg nederige gebede van geloof ontvang en word dit vanuit ons innerlike tot GOD die VADER en onse HEILAND JESUS bekragtig!   HALLELUJAH!   PRYS DIE HERE!  AMEN!   (Joh.15:1-11) (Heb. 4:13-16 & Heb. 10:19-23)

 

Met ’n leefwyse van heiligmaking is die Heilige Gees onder andere [en om dit so te stel], ook die Koster en die Ouderling van GOD se tempel!   In ware-geloof leer en lei en onderrig die Heilige Gees vir ons, geheel die volle waarheid!   Om sodoende, dan uiteindelik met ’n rein hart, ’n heilige kind en tempel vir GOD te wees!  En in dié geloof, met die sondige-sélf [die siel] in JESUS gekruisig, wandel ons met GOD die VADER in Gees en Waarheid, die Weg van die kruis!  Dit is die betekenis van die Heilige Gees se uitspraak wat deur JESUS en Paulus respektiewelik gemaak is naamlik:   “Salig is die wat rein van hart is want hulle sal GOD sien!..En  “ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel   [’n rein hart]  om die prys te verkry van die hoë roeping van GOD in JESUS CHRISTUS!”   (Matt.5:8) (Fil.3:14)

 

Met ’n leefwyse van ware-geloof in JESUS, ontvang ons insiggewende wysheid in die verstand met betrekking tot die WAARHEID  [NB: Dit is nie aangeleerde kennis van die gedagtes nie]   oor die verskillende gawes en bedieninge, soos dit deur die Heilige Gees vir elkeen bewerkstellig word!   En daarom, sonder ’n sweempie van vertwyfeling, is jy geregverdig, ’n volwaardige, wedergebore dissipel, ’n dienaar, en ’n navolger van JESUS, en ’n kind van GOD die VADER!  HALLELUJA!   PRYS DIE HERE!   AMEN!  

 

Die Liewe Heilige Gees se onomwonde teenwoordigheid binne-in jou innerlike gemoed, is sinoniem in ’n band van eenheid met Sy wedergebore dissipels wat die liggaam van JESUS uitmaak [Let wel.   Hulle is nie kerklidmate nie]!   Die stem van hulle HERDER—JESUS— word vanuit jou innerlike, waargeneem en herken!   En JESUS [nie die godsdienstige-kerk nie] word so [sonder twisrede] met ware-geloof en liefde, as die SALIGMAKENDE HEILAND nagevolg en gedien!  

 

Die Heilige Gees weet ook wié wedergebore is of nie!   Aangesien die Heilige Gees met wedergeboorte ’n nuwe hart [gees], vir Sy dissipels bewerkstellig en hulle naam word as vrygekoop, met die bloed van JESUS, in die boek van die lewe opgeskrywe, hulle vir wie Hy besoek en ondersoek!   Daarom weet die Heilige Gees ook dat dié wie deur HOM geleer en gelei word, alleenlik in die WAARHEID gegrondves is en die WAARHEID sal bely!  Húlle word geken deur die werke en die geklank van hul geloof!   En vanuit hulle mond word daar nie net ’n klomp aangeleerde, kop en mond kennis van godsdienstigheid gegorrel nie!

 

Honderde jare voor die aanvang van die Evangelie van JESUS, is daar deur die beskeie Jeremia, ’n profeet van GOD, ’n dekreet van GOD, vir ’n Nuwe Hart Verbond bekendgemaak!   (Jer. 31:31-34) (Heb. 10:16)

 

Honderde jare later, en wel in die verre-toekoms en gedurende daardie tyd in die godsdienstige Kerk, volgens die Kerk se ORDE van Hiërargie, en vir die bekendstelling van JESUS wat kom, is daar vir hierdie nederige amp van geloof in JESUS, geen beskeie en heilig genoeg, ’n Predikant, of Pastor, of Doktor, of Professor, of priester, of Hoë Priester deur die eeue heen, tot van dag toe, in die godsdienstige-kerk gevind nie!  Dank GOD daarvoor!   AMEN   (Joh. 6:44 & Joh. 14:6) (2Kor. 4:13a) (Joh. 3:11c)

 

Daarom en op die regte tyd nadat die Joodse volk alreeds vir meer as 400 jaar sonder die teenwoordigheid van GOD se profeet is, het hulle steeds voortgegaan om hulle Godlose en vervloekte vormgodsdiens te bedryf!   Reeds toe al moes die godsdienstige–Kerk besef het, dat hul obsolete bedrywighede van godsdienstigheid, iets van die verlede is!   En soortgelyks die hedendaags godsdiens-Kerk, wat vir hulself die kamtige verbondsvolk van GOD verbeel!  Hoe groot is die dwaling van dié Kerke nie?

 

Deur die Heilige Gees—en vir geloof in GOD SE EVANGELIE van ’n NUWE HART VERBOND—is die beskeie Johannes die Doper van sy moederskoot af geroep [georden]!   En in die woestyn afgesonder en deur die Heilige Gees onderrig, is hy GOD se profeet, wat die bekendmaking van JESUS se koms en die Evangelie van die hemele uitroep en verkondig!   Deurdat hy vir die volk wat glo en hulle van hulle sondes bekeer, met vergifnis van hulle sondes in water doop!  

 

Maar JESUS wat sonder sonde is, moes eers kom en deur Johannes die Doper gedoop word!  En almal wat daarna in JESUS glo en hul laat doop word dan in die dood van die onskuldige JESUS aan die kruis geregverdig!  Deur middel van die werke van ons geloof in JESUS en in gehoorsaamheid aan die doop word vir ons deur die onskuldige bloed van JESUS se dood aan die kruis, vergifnis van ons sondes bewerkstellig!   En deur die opgestane en lewende liggaam van JESUS word daar versoening by GOD die VADER vir ons bewerkstellig!  En die Heilige Gees is gestuur om vir JESUS se dissipels en Sý navolgers te doop met ’n Goddelike krag en vir ewig by ons—die wedergebore dissipels en navolgers van JESUS—te bly!  

 

So dan, vanaf die roeping van Johannes die Doper tot by die uitstorting van die Heilige Gees; is die rein en Heilige JESUS, GOD die VADER se Offerlam van genade vir die vergifnis van onse sondes—lewendig vasgespyker aan die kruis, tot die dood toe, het Hy met Sy onskuldige bloed vir ons ’n GOD-welgevallige versoen offer bewerkstellig—en met Sy lewe geoffer aan die kruis is alle geregtigheid deur HOM volbrag in vervulling gebring!   Met die doop in water en die doop van die Heilige Gees is dit GOD die VADER se evangelie van wedergeboorte in JESUS—en daarom, is JESUS die Deur [die Noupoort] tot die saligheid!   (ROM.6:3-14) (Matt.3:15) (Luk. 1:41)(Matt. 3:1-6) (Matt. 11:9-14)  

 

Deur die insig van die Heilige Gees maak Johannes daarom, die volgende uitspraak bekend:   “Want daar is DRIE wat getuig in die hemel: die VADER, die WOORD [JESUS] en die HEILIGE GEES, en hierdie DRIE is EEN;  en daar is drie wat getuig op die aarde: die Heilige Gees [dat JESUS GOD se Offerlam van versoening uit genade is] die water [dat JESUS deur die doop] en die bloed [van JESUS alle sondes vergewe en regverdig] en die drie is eenstemmig!   (1Joh.5:7-8)

 

Geen offer van die Jode vir die boetedoening van hulle sondes deur die offerbloed van diere, word deur GOD geregverdig nie, dit is sedertdien—70 jaar n.C. met die vernietiging van die tempel—vír ewig beëindig!  

 

Nietemin met die verkondiging van die evangelie van GOD se koninkryk!  En nadat die godsdienstige-kerk van die Jode, met geveinsdheid en skynheiligheid, die afwagting van JESUS se koms opgegee het, is JESUS dan uiteindelik deur Johannes die Doper aan die godsdienstige Jode voorgestel as die Weg van die geloof die Waarheid en die Lewe! “Ek doop julle wel met water, maar Hy kom ... Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met Vuur [dit is die doop van JESUS]!”  

 

Dit is egter die doop van die Heilige Gees, naamlik die wedergeboorte, wat Johannes die Doper so graag wou ontvang!  Want in JESUS, is dit GOD se   NUWE HART VERBOND vir alle mense!”  Maar Johannes die Doper kon dit nie deelagtig word nie!   Die rede?  JESUS as mens—moes in die geloof—en gehoorsaam aan die Heilige Gees—alle geregtigheid in vervulling volbrag—deurdat Hy toelaat dat die godsdienstige-mense van die Kerk, HOM aan die kruis vermoor—en vanuit die dood het Hy opgestaan—daarna is JESUS opgeneem in die hemel—en deur GOD die VADER is Hy verheerlik!   Eers tóé kon die Heilige Gees terugkeer aarde toe, en met die krag van wedergeboorte [die doop van JESUS], binne-in ons [JESUS se wedergebore dissipels en navolgers] kom inwoon!   (Matt. 3:11 & Matt. 3:14) (Esegiël. 36:25-27 & Esegiël. 11:19-21) (Jer. 31:31-34 & Heb. 8:8-13) (Joh. 3:3 & 5)

 

Met die doop van JESUS deur Johannes die Doper, is alle Goddelike geregtigheid [vir geloof in JESUS] vervul toe die Heilige Gees op HOM neerdaal en JESUS as ’n mens, is wedergebore!  Ingevolge lees ons daarom, wat JESUS vir Sy dissipels verseker:   “Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op Sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel!”   (Matt. 3:13-17) (Matt.19:28)

 

Let wel : Met JESUS se uitspraak aan Johannes:  “Laat dit nou toe, want só pas dit ons om alle geregtigheid te vervul [bedoelende dit is GOD se NUWE HART VERBOND naamlik, die wedergeboorte wat nou deur JESUS in vervulling gebring word]!”   (Matt. 3:15)

 

In elk geval, Johannes die Doper en al GOD se heiliges vanuit die Ou-Testamentiese-era wat met geregtigheid van geloof, in afwagting van JESUS se bekendmaking deur die Heilige Gees gewag het, word nou ook deur JESUS se doop van wedergeboorte en die vrywillige aflegging van Sy lewe aan die kruis, met Sy heilige bloed, vir die saligheid geregverdig!  En by Sy wederkoms, word hulle ook vanuit hul doodse-rus, vir die ewige saligheid eerste opgewek [daarna elkeen van ons wat in geloof, deur die Heilige Gees wedergebore is]!  Halleluja! Prys die  “LIEFDE”  van ’n Regverdige GOD en VADER!   JESUS CHRISTUS!   AMEN!   (Heb. 9:15 & Heb. 9:25-28 & Heb. 10: 12-18)

 

En dít is GOD se geregtigheid vir geloof in JESUS!  En dit is JESUS se Nuwe Testamentiese Evangelie van wedergeboorte, wat ’n voorwaarde is, vir ’n NUWE HART VERBOND met GOD onse VADER!   En dít word deur die Kerk met die onderhouding van die Joodse-godsdiens, tot vandag toe, beskou en verwerp as kettery en natuurlik, demonies   “sektaries”  !   (Joh. 3:3 & 5)

 

NB : Hoe aangrypend belangrik is geloof vir die dissipel daarom in die navolging van JESUS se doop nie?  Daarvolgens, vir diegene wat sodoende gló, word met die Heilige Gees se doop van wedergeboorte, binne-in GOD se koninkryk geregverdig bewerkstellig, ’n dissipel en navolger van JESUS! (Mark. 16:16)

 

Johannes die Doper was die eerste dienaar van GOD wat deur die roeping van die Heilige Gees, GOD se geregtigheid van geloof in JESUS, deelagtig geword en beoefen het!   Sodoende, tot en met sy inhegtenisneming, het hy die doop vir die vergifnis van sondes en vir JESUS, as die WEG van geloof vir die Saligheid, verkondig!   Vir GOD se NUWE HART VERBOND naamlik, JESUS se EVANGELIE van wedergeboorte was hy ook die eerste martelaar gewees!

 

Vandag; meer as 2000 jaar later, deur die insig van die Heilige Gees, weet ons egter, wat hierdie GOD gegewe “Nuwe Hart Verbond” van ’n Ontfermende GOD se barmhartige genade van liefde vir ons behels?   Naamlik, vir “JESUS se bloed geheiligde dissipel” en kind van GOD, word GOD se geregtigheid van geloof vir die geloof in JESUS en die ewige saligheid, alleenlik deur die Heilige Gees vir elkeen van ons [wat Sy Heilige Gees, se wedergebore dissipels is] bewerkstellig!   (Rom. 1:17) (Rom. 3:21-26) (Fil. 3:9-10) (2Kor. 4:13a) (Gal. 2:16)

 

Wat JESUS se uitspraak van geloof soos ’n mosterdsaad betref?   Wentel egter om die Kern van ons innerlike liefde en die Heilige Gees geïnspireerde-geloof!  Maar die self [die “ek”] en al sy dinge, moet elke dag in JESUS gekruisig bly en afsterf!   (Rom. 6:1-23)(Mark. 8: 34b)

 

Die Heilige Gees se wedergebore dissipel en navolger van JESUS, is innerlik geïnspireer, deur ’n Goddelik-gegewe-geregtigheid van ware-geloof in JESUS!   (2Kor. 4:13a) (Rom. 1:17)  

Want sê Paulus: “Ons verwag deur die [Heilige] Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop!   (Gal. 5:5)

 

JESUS CHRISTUS is die Hoëpriester van GOD die VADER, en van GEREGTIGHEID vir geloof tot die Saligheid!   En Hy is ook die HOËPRIESTER van ons belydenis [geloof]!   (Heb. 3:1)   (Gal. 2:16)

 

Dit is ook die geregtigheid van GOD, wat in die verrese en verheerlikte JESUS, deur die krag van die Heilige Gees, die lewendmakende en wonderwerkende krag van ons geloof vanuit ons innerlike inspireer en bewerkstellig!   (Efese. 1:19-23)(Joh. 14:12-17)

 

Dit is baie belangrik om te weet; anders as in die uitvoering van die wil van GOD, dat die self vir eie belang, morsdood moet wees!   Sodat die genoemde Heilige Gees geïnspireerde geloof met resultaat alleenlik vir die koninkryk van GOD kan dien en manifesteer!  

 

Die gebruik van die Nagmaal dien tot gedagtenis van JESUS se lewe as mens!   En vasgespyker aan die kruis, die herinnering aan Sy onskuldige bloed en die smartlike lyding wat Hy met die aflegging van Sy heilige lewe, moes deurmaak vir die redding van die mens!  

En vir Sy dissipels en navolgers, is die Nagmaal ’n geestelike spys vir ’n standvastige-geloof in die HERE!  Tydens die gereelde gebruik van die Nagmaal, bewerkstellig die Heilige Gees weereens vir elkeen van Jesus se wedergebore dissipels, met ’n geestelike inspirasie van GOD se liefde en genade, die standvastigheid van hulle geloof!   Maar sentraal van ons geloof in JESUS, is die werklikheid van Sy wederkoms vir ons deur die Heilige Gees bevestig!  En daarom, met die oog gevestig op JESUS se wederkoms, is Hy ook die Voleinder van ons [volhardende en held-moedige] geloof!   HALLELUJA!   PRYS DIE HERE!   AMEN!   (Heb. 12:2) (Fil.3:20-21)

 

Dus deur die Heilige Gees bewerkstellig, weet “ons” [die wedergebore dissipels van JESUS], dat inplaas van geloof soos ’n mosterdsaad te hê, Jesus nou self met dieselfde geloof waarmee Hy destyds nog as mens onder ons gewandel het, binne-in ons innerlike gemoed teenwoordig is!   (Joh. 15:4-5)

 

Daarom ook is dit van uiterste belang en voordelig om te weet!   Vir die wat in die geregtigheid van geloof met die VADER in Gees en Waarheid wandel!   Dat die Heilige Gees wat die kernkrag van ons geloof is, alleenlik vir die mens binne-in GOD se orde van geregtigheid [soos dit geheel saamgestel is in die Bybel] manifesteer!   En dat die geregtigheid van JESUS, binne-in my teenwoordig is, indien my lewenswandel voor GOD, alleenlik saam met die Heilige Gees kan getuig, van ’n eerlikheid wat in die geringste detail van alle motiewe, onselfsugtig die waarheid is waarmee my medemens gedien word!  

 

Met ander woorde, sonder om in myself geveins te wees en myself op te hou met leuens!  Deurdat ek selfregverdigend met godsdienstigheid, myself kamtig met ’n skyn van heiligheid wil voorgee, en sodoende, met valse en verskuilde motiewe, vir ander lieg en bedrieg!   (Kol. 3:1-17)

 

Onthou en dit mag nooit vergeet word nie!   Die Satan is die vader van die leuen wat in die mens werksaam is. “Period!”   Dit wil sê: Deur Satan verlei en uit gewoonte, daarin geoefen om te lieg en te bedrieg!  Want as die waarheid in die geringste detail van eerlikheid, nie in my teenwoordig is nie, en indien ek die waarheid enigsins vervang met ’n kléin wit leuentjie, dan is Liewe JESUS nie in my teenwoordig nie!  Sy geregtigheid binne-in my word dus vervang met my ongeregtigheid van ’n godsdienstige skyn van heiligheid!   (Joh. 8:44) (Matt. 12:37) (1Joh. 3:8)

 

Juis daarom is die eerlike belydenis van my sonde van uiterste belang!   Sodoende, bekom ek voor GOD, nie net ’n rein hart nie, maar ’n hart vol van Goddelike bewondering en liefde vir die VADER!   Sodat my intiemste gedagtes, met ’n rein hart in die waarheid voor GOD, soos ’n fontein van lewende waters binne-in my innerlike gemoed mag opborrel en jubel!   En so is my intieme verhouding van geloof in JESUS, deur die Heilige Gees met die VADER, dan kinderlik volkome in die rustigheid van my vreedsame gemoed!   Ongeag die gehoer en gerumoer van die daaglikse samelewing om my!   (Efés. 1:4)  

 

Let wél: eers dan het ek die besitreg van GOD se Geregtigheid vir die Heilige Gees se geïnspireerde geloof in JESUS!  En dan is Hy teenwoordig binne-in my innerlike wese!   (2Kor. 13:5) (Matt. 5:20)

 

Gegewe die Ontfermende VADER se oorweldigende Liefde in JESUS CHRISTUS, vir Sy wedergebore dissipels, is Hy ook Sy VADER se Genadeoffer, vir die verlore-gaande-mensdom se geregtigheid van geloof in HOM!   Altans, vir diegene wat in gehoorsaamheid, ag-slaan op die Heilige Gees se gedurige en veroordelende gepleit vir jou redding van ’n ewige verderf!   Dit is juis daarom, dat jy vir hulp moet uitroep na die HERE en vir HOM moet vra vir die vergifnis van jou sondige en eiesinnige of Kerk geïnspireerde leefwyse van godsdienstigheid!  Om ’n dissipel en navolger van JESUS in GOD se koninkryk te word moet jy daarom, vir HOM vra vir die verlossing, die bevryding en die redding daarvan [die voorafgenoemde leefwyse van eiesinnigheid] en van die ewige verderf!   (Joh.3:3-21)

 

Met wedergeboorte soos deur die Heilige Gees bewerkstellig, verteenwoordig die Heilige Gees binne-in ons innerlike gemoed, die HERE JESUS CHRISTUS!   Die vrug van Sy geregtigheid binne-in ons, is die Heilige Gees se Alom teenwoordigheid wat ook onder andere, binne-in my innerlike gemoed, in ’n rein hart, GOD se NUWE HART VERBOND van LIEFDE verseël!   HALLELUJA!   (Gal. 5:22) (Hand. 5:32) (Esegiël. 36:25-27 & Esegiël. 11:19-21)   (Jer. 31:31-34 & Heb. 8:8-13) (Joh. 3:3 & 5)

 

Dit is net ’n godsdienstige-dwaas en ’n kenner van die Bybel—natuurlik ’n skrifgeleerde met die baba-doop* en ’n gunssoeker van die godsdienstige-Kerk—wat beweer dat geloof leeg is!  

*

Die baba-doop is teenstrydig met die doop van JESUS se Evangelie van Wedergeboorte!  En ’n gruwelike dwaal-lering van afgodery wat ingestel is deur die Rooms-Katolieke Kerk!  Die baba-doop word egter nie deur die   “hervormer,”  Martin Luther en later die protestant, Johan Calvyn, betwis as afgodery nie!   Maar word die baba-doop vanuit die Rooms-Katolieke Kerk, deur hulle oorlewering, net so in hul eie godsdienstige Kerk, ingestel en toegepas tot vandag toe!   (Joh. 3:3 & 5) (Matt.28:19-20) (Mar.16:16) (Hand.2:38-39 & Hand.8:15-17 & Hand.8:35-39 & Hand.9:18 & Hand.10:44-48 & Hand.16:14-15 & Hand.16:30-33 & Hand.19:1-7 & Hand.22:16)

 

Binne-in ons innerlike wedergebore gemoed, is die geregtigheid vir my geloof met die aanwesigheid van die Heilige Gees se vrug van liefde in JESUS gesetel!   En sonder hiérdie geïnspireerde-geloof—met vertwyfeling—is dit vir ons onmoontlik om vir GOD as VADER te behaag!   (Gal. 5:22) (Heb. 11:6) (Matt. 6:33)

 

En in HOM [JESUS] gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die Wet is nie, [of my eiesinnige en gestrenge godsdienstigheid van “ek het my Kerk” sindroom van een of ander Kerk denominasie, of die aanhang van ’n sekere geestelike godsdiensleier van een of ander Kerk vir wie ek verafgod al dan nié]!   Maar met diégeregtigheid—wat deur die geloof in CHRISTUS is, die geregtigheid [vir geloof in JESUS] wat uit GOD deur die Heilige Gees geregverdig is; sê Paulus! (Fil. 3:9)

 

Meer nog, die Heilige Gees is nie net die Geïnspireerde Wysheid van GOD wat met diepe insig van die toekomstige gebeure en verborgenhede binne-in ons verstand manifesteer nie!   Maar Hy is ook innerlik, die tere Liefde, van inspirasie vir Sy dissipel se volhardende en geïnspireerde geloof!  En deurgaans vanuit die innerlike, met standvastigheid in die geregtigheid van ons geloof, word ’n eerlike leefwyse van, getrou te wees aan die waarheid bewerkstellig!   (Joh.15:4-5)

 

Immers het JESUS aan die wat HOM in die wedergeboorte navolg, die volgende verseker: “... Die Trooster, die Heilige Gees, wat die VADER in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.”   (Joh. 14:26)

 

Verder bevestig Paulus die volgende in verband met die waarheid oor die

Heilige Gees se werksaamhede binne-in ons innerlike: “... en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van Gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God.

 

Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ‘n wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se heersers, wat vergaan nie.

Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie—want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie—maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.

 

Maar God het dit aan ons deur sy [Heilige] Gees geopenbaar, want die [heilige] Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.

Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die [heilige] Gees van God.

 

Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die [Heilige] Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het.

Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die [Heilige] Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

 

Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie.   Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig?  Maar ons het die sin van Christus.   (1 Kor. 2:4-16 & 1Kor. 1:17-31)

 

Een of andertyd, omdat jy glo en wanneer ons na GOD om hulp uitroep en daarna vra, word elkeen van ons wat gedoop is, op ’n besonders wyse en afsonderlik deur die Heilige Gees bewerkstellig, wedergebore dissipels, dienaars en navolgers van JESUS!   Wetende ons is Sy uitverkorenes en wedergebore lede in Sy liggaam!

 

Dus, met ware-geloof is ons wedergebore deur die Heilige Gees, binne-in die liggaam van CHRISTUS JESUS [om so te sê], met die “naelstring” van LIEFDE deur die Heilige Gees, met HOM verenig!   (Joh. 15:4-5)

 

Dit beteken egter, dat sonder uitsondering van die persoon, ons as wedergebore kind van GOD, in die geloof daarop ingestel bly, om gedurigdeur in gehoorsaamheid en in die waarheid vir GOD die VADER, wil behaag!   HALLELUJA! PRYS DIE HERE!   AMEN!  

 

Ware-geloof beteken eenvoudig; dat ek na wedergeboorte, met ’n standvastige vertroue, geensins meer rede van dubbelsinnigheid vind, om te twyfel oor die teenwoordigheid van die HERE JESUS CHRISTUS binne-in my innerlike gemoed, nie!  

HOM, my Saligmaker vir Wié ek nie nou sien nie, maar deur die Heilige Gees se krag van wedergeboorte, wat ’n krag alleenlik van GOD afkomstig is, weet ek verseker dat JESUS nou binne-in my inwoon!   Dat ek HOM wel fisies ondervind en Sy teenwoordigheid deelagtig is!  HALLELUJA!   PRYS DIE HERE!   AMEN!   (Joh. 15:4-5)

 

Terselfdertyd ontvang ek innerlik onder andere, die Heilige Gees se vrug van tere Liefde, wat GOD deur die Heilige Gees bewerkstellig en vanaf wedergeboorte, binne in my teenwoordig is!  Juis daarom en uit genade ontvang, is my God-geïnspireerde geloof, vir my ’n vaste vertroue in dit wat ek glo!   Naamlik, dat in die geregtigheid van GOD, is Jesus Christus, Sy VADER se gegewe Liefde van barmhartige genade!  En Hy is die enigste hoop en Saligmaker vir die verlore gaande mensdom se verlossing en redding, vanuit ’n ewige verderf!   (Rom. 5:1-5)

 

Die werklikheid dat JESUS my verlos en uitred van ’n bestemde vir alle mense, ewige verderf, is nou sonder enige vertwyfeling, deur die Heilige Gees vasgelê en verseker binne-in my innerlike, wedergebore en deur GOD geïnspireerde geloof!  Met die gepaardgaande hoop [verwagting], dat JESUS binnekort Sy uitverkorenes kom haal!  

Dán is ons vir ewig saam met HOM in die Heerlike en Majestueuse teenwoordigheid van GOD die VADER, vir watter verrassing van heerlikheid dit ook àl mag inhou en vir ons van betekenis sal wees]!   (Kor. 13:13)

 

Geloof vir ’n dissipel en navolger van Jesus beteken egter, dat deur die krag van die Heilige Gees bewerkstellig, Sy dissipel die vrug van die Heilige Gees ontvang om ’n weergebore uitverkorene van HOM te wees!   (Gal. 5:22 & Fil. 1:11 & Efese. 5:9 )

 

Dus binne-in my deur die Heilige Gees bewerkstellig, weet ons dat wedergeboorte, alleenlik deur die Heilige Gees plaas vind!  En my innerlike gemoed [my gees of hart], word onder andere met Sy vrug van Liefde vernuwe!  

 

NB:   Ware-geloof is ’n GOD-gegewe eienskap van hierdie liefde!   Die vrug van die Heilige Gees bewerkstellig binne-in my gemoed, hierdie nodige Liefde vir JESUS wat ook onder andere insluit; die “geregtigheid vir geloof” in CHRISTUS JESUS!   Dié geregtigheid egter, is van GOD vir geloof in JESUS!”   En dié geloof is in die liefde vir JESUS binne-in ons innerlike gemoed, kragtig geïnspireer deur die Heilige Gees!   (Joh. 6:44 & Joh. 14:6) (2Kor. 4:13a)

 

Want die vrug van die [Heilige] Gees is Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, en selfbeheersing!”   En “... die vrug van die Heilige Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid.”   (Gal. 5:22 & Fil. 1:11 & Efese. 5:9 & Joh. 15:4-5 )  

 

Sonder wedergeboorte deur die krag van die Heilige Gees, is daar geen kwalifiserende vrug van die Heilige Gees [M.A.W.   GOD se NUWE HART VERBOND], waarmee ons gees [hart] wat aan die VADER behoort, mee vernuwe moet word nie!  Dus, is daar ook geen Heilige Gees geïnspireerde-geloof nie!   Ongeag hoe gestreng u godsdienstige voorstelling van uself in eie denke van u gedagtes in die Kerk mag voorkom!   Want by gebreke te bly aan die krag van wedergeboorte deur die Heilige Gees, glo ons maar oor die algemeen in JESUS deur die intellek van ons gedagtes!   (Fil.3:9) (Gal. 5:22 & Fil. 1:11 & Efese. 5:9 )

 

Omdat uself as ’n godsdienstige Predikant van die godsdienstige Kerk, nie die Heilige Gees, se wedergebore ondervinding as ’n dissipel en navolger van die Here Jesus Christus deelagtig is nie!   Daarom is u ook nie in besit van die Heilige Gees se geïnspireerde geloof nie, al mag u dan van uself só iets verbeel of dink!  

 

Jy bly dus net soos die godsdienstige Christen-Jode ’n onwedergebore, Kerk Christen [m.a.w. jy’s ’n klip-gristen]!   Dit is hulle wat ’n weersinswekkende strydigheid teenoor die waarheid van JESUS se Evangelie van wedergeboorte preek!   Dit is vir hulle wie Paulus deur die ingewing van die Heilige Gees se insig en wysheid, die begrip van hul verdraaide godsdiens kennis moes weerlê en bestraf tot vandag toe!  

Daarom ontbreek vir hulle, die Heilige Gees se wedergebore en geïnspireerde geloof, sowel as die Goddelike insig met volle begrip daarvan en die wysheid oor die WAARHEID!  En sonder die Heilige Gees se insig, weet hulle nie hoe om iemand op die WEG van die WAARHEID en die LEWE binne-in die koninkryk van GOD in te lei nie!  Sodat hy of sy ’n wedergebore dissipel en navolger van die HERE JESUS CHRISTUS mag word!   Die rede daarvoor is die godsdienstige-Kerk op sigself, se godsdienstige leermeesters en Predikante, wat vir finansiële en gerieflikheidshalwe in onkunde wil bly, oor die WAARHEID van JESUS se Evangelie van wedergeboorte deur die Heilige Gees!  En dus blý hulle besluier met die Joodse, OU VERBOND godsdiens!   (Matt. 23:15)

 

Soos dit voorafgaande, baie duidelik deur die insig van die Heilige Gees vir ons uiteen gesit is, word hierdie Heilige Gees geïnspireerde geloof, nie van die kansel áf uitgedeel nie!  ’n Wedergebore dissipel van die HERE JESUS CHRISTUS is nie ’n godsdienstige Christen en ’n goedgelowige Kerklidmaat nie!

Maar JESUS se dissipel, is uit die Barmhartige Genade van GOD se Liefde, wedergebore deur die krag van die Heilige Gees bewerkstellig!   M.A.W. bevestig in GOD se geregtigheid van geloof, is die geïnspireerde geloof binne-in die wedergebore dissipel met die vrug van liefde gesetel, en deur die Heilige Gees is dié geloof verseël!   (Efese. 1:13-14)

 

Vernuwe en vol van die alom teenwoordigheid van die Heilige Gees se ewige en vars blywende vrug van Liefde, is die dissipel van onse Here JESUS Christus, nou met ’n heilige en ’n ware-geloof in die WAARHEID gewrog!  En die dissipel as uitverkorene, blý met ’n vaste vertroue van hoop, verseker van GOD se geregtigheid vir die saligheid!  

Daarom in dié geloof, as uitverkore dissipel en tempel van GOD word ons Goddelike kindskap aan die VADER, geensins ooit weer te betwyfel nie!  HALLELUJAH!   PRYS DIE HERE!   (Gal.4:6-7)

 

Om te sê: “Ek glo in die HERE JESUS CHRISTUS.”   Dan is dit nog nie die Heilige Gees se geïnspireerde en ware-geloof nie!   Maar dit is net ’n gedagte in die mond!

 

Geïnspireerde en ware-geloof bestaan eers vanuit my wedergebore “gees” [my vernude hart wat aan GOD behoort] nadat ek die werke van dit wat ek in glo, naamlik: Om die geregtigheid van Jesus netso na te volg en dit in my eie lewe toe te pas!   Dit is die werke van JESUS, toe Hy nog as mens op die aarde gewandel het!  

 

Die menslike selfbeeld, soos eiegeregtigheid, opinies en gedagtes van Homself en van selfgesentreerdheid, en selfregverdiging moes Hy afsterf!   Netso moes JESUS terwille van GOD se NUWE HART VERBOND die Joodse-godsdiens afsterf, sodat Hy die Evangelie van wedergeboorte kon verkondig!   (Gal. 5:22) (Hand. 5:32) (Esegiël. 36:25-27 & Esegiël. 11:19-21)   (Jer. 31:31-34 & Heb. 8:8-13) (Joh. 3:3 & 5)

 

JESUS as mens, met ’n tederheid van die Heilige Gees se innige alomteenwoordigheid en liefde, het in gehoorsaamheid aan die wil van Sy VADER, in geregtigheid en die Heilige Gees se geïnspireerde-geloof met GOD gewandel!   Daarom volg ons vir JESUS na, soortgelyk aan Sy voorbeeld wat Hy vir ons daargestel het [en nie die godsdiens van een of ander Kerkorde nie]!   (Joh. 3:30)

 

Daarom het JESUS die Predikante van die Kerk bestraf en die volgende woorde teenoor hulle uitgespreek: “So het julle dan die gebod [jy moet die HERE jou GOD lief Hè met jou hele hart ...] van GOD kragteloos gemaak terwille van julle oorlewering [die Joodse verbond godsdiens].   Geveinsdes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het: Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is vêr van My af.   Maar tevergeefs vereer hulle My deur leringe [uit die Bybel] te leer wat gebooie [opinies en godsdienstige persepsies] van mense is!”   (Matt. 15:6-9)

 

Daarom, vir die wedergebore dissipel en dienaar van JESUS, bestaan die geregtigheid van ons geloof alleenlik in die navolging van JESUS met die werke van ons geloof!   (Jak. 1:21-25)

 

Met ander woorde: Die oorsprong van my geloof spruit voort vanuit my werke [wat ’n bewys is] van my geloof in JESUS se Evangelie van wedergeboorte, naamlik:

{1} Bekering. Van ’n sondige leefwyse en ’n selfbeeld van ’n gestrenge godsdienstigheid!

{2} Met opregte berou van sondebelydenis in diepte en die verwerping van ’n eiesinnige en aangeleerde Kerk se verbond-godsdiens!*  

{3} Die doop van onderdompeling in water met die vergifnis van sondes.

{4} En die doop van die Heilige Gees [wat met oorweldigende liefde, die krag en verseëling vir die geregtigheid van geloof in JESUS, die wedergeboorte is]!

 

*NB : Feit bly staan: Die Heilige Gees met die Edele innemendheid van Goddelikheid, dwing Homself nie op aan enigiemand nie!   Maar pleit innerlik en soek ’n nederige, en ’n gewillige hart wat in absolute onderdanigheid aan gehoorsaamheid oorgegewe is!  Deur die toepassing van bogenoemde werke van geloof, word erkenning vir die Waarheid oor JESUS se Evangelie van wedergeboorte bewys en van getuig!   Want sodoende word binne-in ’n rein hart [dit is jou innerlike gees], ruimte geskep vir die inwoning van die Heilige Gees met insiggewende leringe van Goddelike wysheid oor die waarheid in sy geheel!  

 

Indien enigiemand [ongeag die Predikant, Pastor, Kerklidmaat of skrifgeleerde], sy of haar hoogmoedige en trotse hart met ’n sélf aangeleerde en eiesinnige persepsie van Teologie [dit is die Kerk se Verbond-godsdiens], nie van voorneme is en dit gewilliglik aflê en dit kruisig tydens sondebelydenis nie, dan is wedergeboorte onmoontlik!  

 

Tipies aan die Kerk van vandag se Verbond godsdiens!  Het JESUS, daarom by geleentheid, aan die skrifgeleerdes en die Fariseërs van die Ou Verbond godsdiens, hierdie gelykenis vertel: ... “En niemand gooi nuwe-wyn [dit is die vrug van die Heilige Gees   (Gal. 5:22) ] in ou-leersakke [’n onbekeerde hart van godsdienstigheid] nie; anders sal die nuwe-wyn die sakke skeur en dit sal uitloop en die sakke sal vergaan [m.a.w. nooit tot die insig van die waarheid oor bekering en wedergeboorte kom nie   (Joh. 3:3 & 5) ].   Maar nuwe-wyn [die vrug van die Heilige Gees   (Gal. 5:22) ] moet in nuwe-sakke [dit is ’n wedergebore rein hart] gegooi word en al twee [die wedergebore rein hart vol met die vrug van die Heilige Gees] word saam behou [vir die ewige saligheid gered].   En niemand wat ou-wyn [die Ou Verbond godsdiens] gedrink [beoefen] het, wil dadelik nuwe [GOD se Nuwe Hart Verbond, deur JESUS se Evangelie van Wedergeboorte] hê nie; want hy sê die oue [die godsdiens van die Ou Verbond] is beter!   (Luk. 5:37-38)

 

Met ander woorde:   Deur die Heilige Gees se werkende krag van wedergeboorte ontvang ek met die vernuwing van my gees [dit is ’n rein hart] ook die vrug van die Heilige Gees!   [ Gal. 5:22 & Fil. 1:11 & Efese. 5:9 ]

Wedergeboorte in JESUS word bewerkstellig deur die Heilige Gees!   Dit is die vervulling van GOD se belofte van ’n NUWE HART VERBOND!   JESUS self is GOD se EVANGELIE van die NUWE TESTAMENT sowel ás die EVANGELIE van GOD se koninkryk!  En JESUS se EVANGELIE van WEDERGEBOORTE, is die NUWE TESTAMENT, wat geskryf, verseël en bekragtig is met Sy bloed!   (Esegiël. 36:25-27 & Esegiël. 11:19-21)   (Jer. 31:31-34 & Heb. 8:6-13 & Heb. 9:11-28)

Wedergebore met die vrug van die Heilige Gees, is die WET van LIEFDE en die hou van die SABAT, daarom binne-in my innerlike en vernude gemoed, deur JESUS in vervulling gebring!   HALLELUJA!   PRYS DIE HERE!  AMEN!   (Rom. 8:2-4 & Rom. 13:10)

 

En onder andere is dit ook, deur die samewerking van die Heilige Gees die werke van my geïnspireerde geloof!   HALLELUJA!   (Gal. 3:22-29 & Gal. 4:4-7)

 

Nou éérs in hierdié liefde, wat onder andere, voortspruit vanuit die vrug van die Heilige Gees, is ek die besitter van ’n ware en ’n kragtige geloof!   ’n Goddelike geïnspireerde geloof wat van binne af, vanuit my wedergebore gees [rein hart], soos ’n fontein van lewende waters voortvloei!   Toegerus met die nodige insig en wysheid, in dit wat ek aanvanklik van JESUS CHRISTUS geglo het!   (Gal. 5:22)

 

Want al sterf ek ook, in dié geloof wat vanuit die geregtigheid van GOD vir geloof in JESUS die oorsprong deur die Heilige Gees het, dan sal ek nogtans deur die krag van die Heilige Gees, met JESUS se wederkoms, vanuit my doodse-rus, weer opstaan, en vir ewig met HOM lewe!   HALLELUJAH!   PRYS DIE HERE!   AMEN!    

 

Nie net alleen dit nie; maar binne-in my wedergebore en vernude gees [my vernude en rein hart], wat deur die Heilige Gees bewerkstellig is, word ek deelagtig, ’n geïnspireerde geloof van vreesloosheid vir die dood!   Hierdié einste geloof van heiligheid wat die eienskap van ’n vreeslose liefde is, spruit voort uit die vrug van die Heilige Gees!  

 

Dit laat die dissipels van JESUS, in tye van verdrukking en vervolging, optree met ’n vreeslose heldemoed!  En sonder enige verset of benoudheid, sterwe Sy dissipels vreesloos vir die WAARHEID oor JESUS se EVANGELIE van wedergeboorte!  

 

Hierdie wedergebore en liefdevolle dissipels van JESUS, is onwrikbaar vreeslose helde in geloof vir die WAARHEID!  Met dankbaarheid en blydskap dra hulle onverskrokke hul kruis van lydsaamheid, vir JESUS se Evangelie van wedergeboorte!   (1Kor. 16:13) (Hand.4:1-20)

 

Dit is hiérdie heilige Geloof wat in Liefde van binne af, vanuit die vrug van die Heilige Gees voortspruit!   Waarmee JESUS as mens [die Seun van die mens], in gehoorsame onderworpenheid aan die wil van Sy VADER volhard het!   Hy het tot en met Sy sterwensuur aan die kruis, onwrikbaar vir GOD se EVANGELIE van wedergeboorte in lydsaamheid volhard!   JESUS was onverskrokke, vreesloos vir die vervolging en verwerping deur die Jode!  En juis daarom tot en met Sy kruisdood, kon JESUS met GOD se EVANGELIE van wedergeboorte volhard!   HALLELUJAH!   PRYS DIE HERE!   AMEN!  

 

Hierdie heilige en ware-geloof is die anker van ons hoop wat verseker, nie beskaam, teleurstel of twyfel nie!  “Omdat die Liefde van GOD [onse VADER] in onse harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is!   En daarom is die [Heilige Gees se] liefde die vervulling van die WET [binne-in ons innerlike, wedergebore vernude en rein hart]:”  Sê Paulus!   (Rom. 5:5 & Rom. 13:10b & Rom. 8:1-39)

 

Iemand wat in JESUS glo en die voorafgenoemde “werke van geloof” in sy of haar lewe, prakties toepas, so ’n iemand, het onder andere in JESUS, reeds GOD se liefde van barmhartige genade ontvang en deelagtig geword!   En die werke van hul geloof in hul lewenswandel van dissipelskap, getuig saam met die Heilige Gees daarvan!

 

Maar iemand wat met sy of haar godsdienstige intellek, egter net glo in die HERE JESUS en die voorafgenoemde “werke van geloof” in JESUS CHRISTUS, nie prakties toepas nie, hetsy as gevolg van gebrek aan kennis oor die waarheid of bloot net uit onkunde!   Feit bly staan, so ’n iemand is nog nie deur die krag van die Heilige Gees wedergebore nie, en het dus nog nie GOD se liefde van barmhartige genade in die HERE JESUS CHRISTUS ontvang en deelagtig geword nie!  Die gevolg daarvan is vertwyfeling, en onsekerheid met ’n leefwyse van onstandvastigheid, gepaardgaande met onrustigheid vol van vrees!   Dit alles spreek boekdele oor die goedgelowige Kerklidmaat se ongeloofwaardige godsdiens!

 

Die Heilige Gees maak vir ons met geen onduidelike insig, JESUS se gelykenis oor die bruilof bekend, waaroor veel te sê is, en in besonders Sy woorde: “En toe die Koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie die bruilofskleed* aan het nie.  En Hy sê vir hom: Vriend hoe het jy hier ingekom sonder ’n bruilofskleed* aan?   En hy kon geen woord sê nie.  

Toe sê die Koning vir Sy dienaars [engele]: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis.   Daar sal geween wees en gekners van die tande.   Want baie is geroep, maar min uitverkies [wedergebore]!”   (Matt. 22:1-14)

 

*Wedergeboorte , is ’n gawe van die Heilige Gees, en bewerkstellig vir die dissipel en navolger van JESUS, ’n kindskap eie aan GOD die VADER!   Maar ook is dit GOD se toelaatbare geregtigheid vir ons toeganklikheid in SY koninkryk!  

 

Met JESUS se wederkoms, nadat die Heilige Gees vir ons vanuit die dode opwek en verander met ’n verheerlikte liggaam wat gelyk is aan JESUS!   Ons word dan soortgelyk beklee met wít klere wat vir ons ánders as die kleed van die engele laat uitbeeld!  Dit is spierwit koninklike klere wat met ’n glansryke heerlikheid, eie aan GOD toegeskryf word!  Deur JESUS geregverdig, is die kenteken daarvan ’n verheerlikte en heilsame ligkrans, gelyk aan JESUS se geregtigheid wat om ons uitstraal!   Daarom verklaar JESUS soos volg: “Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hul VADER .   (Open.3:5) (Matt. 13:43)   (Dan. 12:3)

 

Daarom en onder andere sê JESUS ook: “Soek eers die koninkryk van GOD en SY geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word!”   (Matt. 6:33)

 

NB : JESUS se Evangelie van wedergeboorte deur die Heilige Gees, bewerkstellig onder andere, ’n geestelike insig van GOD se koninkryk!   En wedergeboorte is ook die VADER se toelaatbare geregtigheid vir ons toeganklikheid in sy koninkryk!   (Joh. 3:3 & 5)

 

Met ander woorde; ongeag hoe godsdienstig jy vir jou self en vir andere mag voorkom, sonder wedergeboorte deur die krag van die Heilige Gees, is jy met jou kleed van godsdienstigheid, in die oë van GOD die VADER, deur JESUS gesien, nie belangrik genoeg gereken om die ewige saligheid sonder die wedergeboorte te beërwe nie!  PERIOD!  

 

En dié op die kruispaaie van die lewe, is die slegtes sowel as die goeies [hulle is die uitgeworpenes van die samelewing] en word oor die algemeen deur die Kerk nie gereken nie!  Maar hierdie slegtes sowel as goeies, is te dankbaar vir die kleed van wedergeboorte deur die krag van die Heilige Gees wat uit genade van GOD se liefde hul toegereken word!  

En daarom sal hulle in GOD se koninkryk, met die wít troon oordeel, aan JESUS se regterhand, die godsdienstige Kerk aan die linkerhand voorgaan!   (Matt. 25:31-46 & Open. 20: 11-15)

 

Totdat Jesus Christus weer kom vir Sy uitverkore, wedergebore dissipels!  Word die verskil van geïnspireerde geloof in die kind van die VADER deur die Heilige Gees se krag van wedergeboorte, onderskei van die godsdienstige Kerk se geloof van intellek in die gedagtes!  

 

Met die Heilige Gees se geïnspireerde geloof, dien die innerlike wedergebore gees [hart] van die wedergebore dissipel, as die allerheiligste heiligdom, en die liggaam van die wedergebore dissipel, dien as die tempel van die Heilige Gees vir GOD die VADER!  

 

Oor die ganse aarde verstrooi, is mede wedergebore uitverkorenes van die HERE!  En elkeen van hulle afsonderlik of gesamentlik as die gemeente van GOD, is met hierdié geïnspireerde geloof van die Heilige Gees, geheiligde-lede in die opgestane, lewende liggaam van CHRISTUS JESUS!   HALLELUJA!   PRYS DIE HERE vir ons mede broers en susters en die diensknegte van die HERE wat in die geloof deur die Heilige Gees geïnspireerd staan, op die ROTS van WAARHEID vir JESUS se EVANGELIE van wedergeboorte!   AMEN!   (Joh. 15:1:27)

 

Hierdié wedergebore dissipels wandel in liefde voor die VADER, met geïnspireerde geloof deur die Heilige gees!  Hulle is vreesloos dienaars in GOD se geregtigheid van geloof, vir die Evangelie van JESUS en word deur die Heilige Gees onderskei as Sy uitverkorenes!  

 

Hulle is beslis nie goedgelowige, godsdienstige of Christen-gemeentes van enige godsdienstige Kerk nie!   Maar hulle is die Heilige Gees se wedergebore dissipels en navolgers van JESUS!   Wedergebore burgers in GOD se koninkryk is hulle! (1Joh. 5:4)

 

Die Heilige Gees geïnspireerde geloof van JESUS se dissipel en navolger wat die Evangelie van die Saligheid in JESUS betref, is deur die Heilige Gees se ondersteunende krag bekragtig!

 

Uit genade deur GOD se liefde, is die gehoorsame dissipel van die HERE JESUS CHRISTUS, met die toepassing van sy of haar werke vanuit die geloof om ’n rein hart te bekom, deur die Heilige Gees se krag van wedergeboorte, met die vrug van die Heilige Gees [en dit is GOD se NUWE HART VERBOND] toegerus as die tempel van GOD!   [ Gal. 5:22 & Fil. 1:11 & Efese. 5:9 ]

 

Die wedergebore dissipel en navolger van JESUS, is die uitverkore besitter van ’n volmaakte Liefde, ’n GOD gegewe geloof en ’n onbetwyfelbare hoop!  Daarmee wandel ons vreesloos en nougeset, met ingetoënheid op dié smal Weg van geregtigheid!   Want vrees onder andere; word deur die leuenagtige werke van Satan, oor die algemeen binne-in die godsdienstige gedagtes van intellektualisme, geïnisieer!  

 

Dus, weergebore deur die krag van die Heilige Gees met ware-geloof, is “ek” [die sondige self van ’n ou Adam natuur wat beslis bestemd was vir die ewige verderf], nou deur die doop in JESUS, gekruisig saam met JESUS, en daarom dood gebore vir die sonde!   (Rom. 6:4-14)

 

Die Heilige Gees se wedergebore dissipel en navolger van JESUS, beoefen nie ’n Kerk-godsdiens nie en kan ook nie!   Want wedergeboorte in JESUS, bewerkstellig ’n volwaardige leefwyse van geïnspireerde-geloof, saam met die Heilige Gees volgens die wil van die VADER, vir JESUS se Evangelie van wedergeboorte!   PRYS DIE HERE!   HALLELUJAH!   AMEN!   (Matt. 28:19-20 & mark.16:15-20)

 

2.      WAT BETEKEN GELOOF VIR ’n AFGODEDIENAAR?

 

V

ir ’n wedergebore dissipel en navolger van JESUS beteken dit eenvoudig net dit:  En laat dit vir julle almal bekend wees [die duiwels en die Antichris en al die afgodedienaars ingesluit]!  

Die saligheid is alleenlik in JESUS CHRISTUS en in niemand anders nie!   (Hand.4:12)  

Want daar is ook geen ander naam—naamlik JESUS CHRISTUS—onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie!   En daarom, vir die geregtigheid van geloof in JESUS, het GOD die VADER die Heilige Gees na JESUS se wedergebore dissipels en navolgers van HOM gestuur, sodat die Heilige Gees tot in ewigheid by ons sal bly!   HALLELUJA!   PRYS DIE HERE!   AMEN!   (Joh.14:16-17 & Joh.14:26 & Joh.15:26 & Joh.16:13-14 & ROM.5:1-5)

 

Maar vir die afgodedienaar het GOD die VADER van JESUS, die krag van die dwaling [geloof in hulle godsdiens] gestuur, om die leun [godsdiensgees van die Antichris] te glo!   En die Satan is die krag daaragter!   (2Tess. 2:11-12)

 

So is die godsdiens dan van Islam se geloof in Allah [die gees van die Antichris]!  

En die godsdiens van boeddhiste se geloof in Buda [die gees van die Antichris]!  

En die godsdiens van Hindoes se geloof in Hindoeïsme [die gees van die Antichris]!  

En vir die Jode is dit geloof in godsdiens [die gees van die Antichris]!  

En vir die kerklidmaat is dit geloof in die godsdienstige susterkerke* se gees van godsdienstigheid [die gees van die Antichris]!

*Die godsdienstige susterkerke word aan Johannes deur die engel van JESUS, bekendgestel as [godsdienstige] hoere!   (Open.17:3-5)

En daarom sê JESUS:... “Gaan uit haar uit, My volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie!   (Open.18:4-5)

 

Die godsdienstige geloof van ’n afgodedienaar, soos byvoorbeeld die geloof van Islam, is uiteraard en sonder uitsondering, soortgelyk aan die godsdienstige geloof van die Jode, Asook die godsdienstige geloof van “goedgelowige” Predikante en leraars en lidmate in die Kerk!   Sowel as al die ander onheilige etcetera, etcetera, godsdienstige gelowe van afgodery!  

 

Aan die eenkant sien ons, deur die insig van die Heilige Gees, vir die goedgelowige, en godsdienstige Saulus en wat die Kerk se geloof van godsdienstigheid oor die algemeen vir hom beteken!   En aan die anderkant wat “geïnspireerde-geloof” deur dié Heilige Gees, vir die wedergebore Paulus beteken!  Behalwe dat die woorde; godsdiens en geloof vir albei dieselfde betekenis mag inhou, is daar hoegenaamd geen vergeleke in die geloof van beide nie!   Dit wil sê; die godsdienstige Saulus van die godsdienstige-Kerk aan die eenkant!   En aan die anderkant die Heilige Gees se wedergebore Paulus en navolger van JESUS!  

 

Let wel : JESUS se EVANGELIE van WEDERGEBOORTE in GOD se koninkryk deur die HEILIGE GEES, is ’n leefwyse van gehoorsame volharding aan die wil van GOD die VADER!  En die dissipels word daarvolgens, geïnspireer deur die HEILIGE GEES, om voluit navolgers van hulle SALIGMAKENDE HEILAND JESUS te wees!   Vir ons is dit ’n leefwyse van geloof en heiligmaking, en kan ons ook nie ’n Kerk-godsdiens beoefening nie!   (Gal.3:1-29)

 

NB :   Dit is hierdie einste “innerlik en Heilige Gees geïnspireerde-geloof,” van GOD se geregtigheid vir geloof in JESUS wat vir Saulus innerlik geïnspireer het, vir die aflegging van sy eiesinnige geloof in ’n nietige Joodse Kerk en ’n GOD verlate Joodse-godsdiens!  Sedertdien is dit ’n moeisame en ’n vervelige Joodse-Kerk-godsdiens van intellek waarvan die geloof alleenlik in die Kerk, letterlik met verstandelike begrip geregverdig en beoefen word!   (Fil. 3:9)

 

Daarom was die onwetende jong en goedgelowige Saulus [want met godsdiens was hy vir die WAARHEID verblind gewees] persoonlik veelmeer geïnteresseerd in die uitvoering van sy godsdienstige pligte en deur die godsdienstige Jode was hy daartoe geregverdig gewees, om die Heilige Gees se wedergebore dissipels en die gemeentes van GOD se HOËPRIESTER en KONING JESUS CHRISTUS, te vervolg!  

 

Die Rooms Katolieke Kerk het voort gegaan met die moord van JESUS se dissipels en navolgers!  Later toe hulle afgestig het van hulle moederkerk [Die Rooms Katolieke Kerk], het Luther en Calvyn dieselfde as die Godsdienstige Jode gedoen en die Heilige Gees se wedergebore dissipels as ketters en duiwelbesetenes vermoor!  Om alles te bekroon het hulle in die naam van die HERE en vir die voort bestaan van hulle nuwe godsdienstige-Christen-Kerk hulleself daarvoor geregverdig!

 

Maar byname van ’n wedergebore Paulus egter, het die skille van ’n eiesinnige en oorgeërfde Joodse-godsdiens van intellek, van sy oë afgeval!  Sy naam het van die goedgelowige en godsdienstige Saulus, na die Heilige Gees se wedergebore Paulus verander!   Paulus is deur JESUS afgesonder en verordineer en deur die Heilige Gees vervul was hy geïnspireer met ware-geloof!  En onder die Jode sowel as die heidene is hy tot vandag toe, ’n getuienis vir JESUS se EVANGELIE van WEDERGEBOORTE!  HALLELUJA!   PRYS DIE HERE!   AMEN!  

 

Vir sy roeping, en die verkondiging van JESUS se Evangelie van wedergeboorte deur die Heilige Gees, is Paulus deur die Heilige Gees geregverdig en met wedergeboorte bewerkstellig!   Hy is toegerus met ’n Goddelike geregtigheid van die Heilige Gees se geïnspireerde en ’n onwankelbare geloof in JESUS CHRISTUS, vir die EVANGELIE VAN WEDERGEBOORTE!   (Rom. 9:30-32 & Gal. 2:16)

 

JESUS het vir Paulus en elke Heilige Gees wedergebore dissipel en navolger van HOM, bevry van ’n verganklike en deur GOD verlate en vervloekte morsdood-godsdiens!  Naamlik, die Joodse-godsdiens van ’n ou verbond wat sommige morsdood-hoer-Kerke, sonder die Heilige Gees se wedergebore insig oor die Waarheid, met die kategismus van Martin Luther en Johan Calvyn, tot vandag toe aanhang!   (Heb.7:21-28 & Heb.8:1-13) (Gal.3:1-29) (Joh.3:3 & 5)

 

Paulus het met smartvolle lyding, blymoedig volhard in die lewenstorms van verdrukking en vervolging wat tot en met sy moord, aangeblaas is deur die valse Jode van die godsdienstige-kerk!   Nogtans, nieteenstaande sy vervolging deur die Jodekerk en die traumatiese wêreld-Kerk-godsdiens nagevolg daarvan: word JESUS se Evangelie van Wedergeboorte deur die dissipels en navolgers van JESUS, getrou onder die heidene en die Jode deur die samewerking van die Heilige Gees, met ’n Goddelik geïnspireerde geloof vermag tot vandag toe!   Dit is die oplewering en vrug van Paulus se gehoorsame en volhardende werke van geloof!  

 

Nié teenstrydig sy getraumatiseerde lewens wandel, geniet hy nogtans die luukse ervaring van geborgenheid binne-in sy innerlike gemoed, van ’n ewige vertroosting, rus, vrede en Liefde deur die Heilige Gees [die HERE JESUS CHRISTUS binne-in hom]!   Deur die Heilige Gees wedergebore, is dié geregtigheid van sy Godgegewe en geïnspireerde geloof, die krag agter sy getuienis en die verkondiging, van JESUS se Evangelie van Wedergeboorte!   (Joh. 15:4-5)

 

Sonder wedergeboorte binne-in JESUS deur die Heilige Gees, is daar eenvoudig geen rus en vrede in die gedagtegang van die goedgelowige en godsdienstige lidmaat van die Kerk nie!  Maar wel ’n konstante las van vrees vir die dood en die eindelose vertwyfeling oor jou geloof in GOD en jou verhouding met die VADER in JESUS!   Die bekommernis en vertwyfeling oor die egtheid van jou saligheid, word bewustelik of onbewustelik onderdruk, deur die intensiewe leefwyse van jou godsdienstigheid in die Kerk!   (Matt. 11:28-30)

 

Tot en met sy doodse-rus, wandel Paulus met GOD sy VADER, in Gees en Waarheid!   Want deur sy Heilige Gees geïnspireerde geloof, weet hy ook, dat deur die krag van die Heilige Gees net soos met JESUS, hy weer vanuit die dood sal opstaan en vir ewig sal lewe! PRYS DIE HERE! HALLELUJA! (2Kor. 15)

 

Die wedergebore Paulus, se Heilige Gees geïnspireerde geloof, is uit die Liefde van JESUS vir hom, met Liefde geïnspireer!   Sowel as vir elke ander wedergebore dissipel van JESUS!

 

Deur die Heilige Gees, met geïnspireerde geloof, weet Paulus sonder ’n sweempie van vertwyfeling, dat die saligheid in CHRISTUS JESUS, vir alle ménse is!  Hulle wat deur die Heilige Gees, wedergebore bewerkstellig, die getuienis daarvan uitleef, dat hulle met liefde vir mekaar, dissipels en navolgers van JESUS se Evangelie van WEDERGEBOORTE is!

 

NB : In geen ander godsdienspraktyk van watter geloof ook al, is daar liefde of saligheid vir die goedgelowig mense in die beoefening van hulle godsdiens nie! Net vrees, veral vir dié wat vanuit die orde daarvan, met die dood dreig!   (Hand. 4:12)  

 

Die verstandelike begrip van die Joodse-geloof en die Kerk van vandag egter, is maar net ’n klomp aangeleerde godsdiens in die verstand [en dit is geheel en al nie ’n geestelike wandel met die VADER, vanuit ’n rein hart nie]!   En die geregtigheid van hul godsdienstige persepsie en die voorkoms daarvan word vanuit die verstand met godsdienstige gedagtes en rituele beoefen!  Terwyl die humanistiese werke daarvan met sielkundige integriteit, ’n skyn van godsaligheid en liefde in die vlees manifesteer!  

 

Die geloof van die godsdienstige Jode, met hul nonsektariese sinagoge beleid!   Sowel as die geloof van die godsdienstige Islam, met hul gewelddadige, nonsektaries beleid!  Asook die geloof van die godsdienstige Kerk wat openlik die misterieuse werke van GOD die VADER se mistiese Heilige Gees onder die wedergebore dissipels, weerstaan en verbied!  Daarsonder;  “die Heilige Gees se wedergebore en geïnspireerde-geloof,”  hét hulle in werklikheid met hul sogenaamde beleid van nonsektariese godsdienstigheid, die GOD gegewe liefde vir JESUS deur die Heilige Gees geminag en verwerp!   (Kor.13) (Gal.5:22)  

 

Al glo en bely die godsdienstige Kerk vir JESUS as REDDER, VERLOSSER en SALIGMAKER met die mond!  Ontbreek in die godsdienstige Kerk, die werke van hul geloof en daarom ook die teenwoordigheid van die Heilige Gees se mistiese werke en openbaringe van verborgenhede!   Hulle bly dus blind vir die WAARHEID oor die LEWENDE JESUS se EVANGELIE van WEDERGEBOORTE!  

 

En dit geld vir elke ander moontlike denkbare “godsdiens praktyk van Kerk gristenskap,” hoegenaamd ook al!  Hulle persoonlike en gemeenskaplike godsdiens verhouding ín JESUS, deur die HEILIGE GEES met die VADER, is soortgelyk aan die van die goddelose, wîe se gebede deur GOD die VADER, nie verhoor word nie!   En sonder wedergeboorte deur die Heilige Gees, begryp of ondervind hulle niks van onse HEMELSE VADER se Goddelike liefde wat in en deur die vlees van JESUS, vir hulle gewrog, volbrag is nie!

 

Weereens sien ons deur die insig van die Heilige Gees, hoedat Petrus na die hemelvaart van JESUS en almal wat saam met hom, in afwagting op die doop van die Heilige Gees in die bovertrek vertoef het—net soos Saulus [Paulus] van Tarsus, met die aflegging van sy geloof in die Joodse milieu van godsdienstigheid—hulself daarvan bekeer het!   Sodat hulle deur die geregtigheid van geloof in JESUS as dissipels en navolgers van HOM, met die werke van hul geloof, kindskap van GOD die VADER volkome deelagtig kon word

 

Terwille van GOD se NUWE VERBOND van geregtigheid in JESUS vir alle mense, het hulle Sodoende, die vervloekte Joodse verbond godsdiens afgesterf!  

NB : Hulle was alreeds vooraf as dissipels van JESUS in water gedoop gewees en deur die bloed van JESUS aan die Kruis vergifnis van hul sondes ontvang!  En in die bovertrek is hulle in ’n eenheid van geloof, binne-in JESUS geamalgameer as die liggaam van JESUS en deur die doop van die Heilige Gees wedergebore bewerkstellig!  

 

Elkeen van hulle is deur die werke van sy of haar geloof in JESUS—met bekering tot JESUS en die aflegging van die Joodse-godsdiens, in water gedoop—hulle is wedergebore deur die krag van die Heilige Gees met die vrug van die Heilige Gees!   (Gal.5:22)  

 

En behalwe vir die Heilige Gees se bedeling van verskillende ampte onder hulle, is hierdie seuns en dogters van GOD onse VADER, met ware-geloof bevestig, eie aan die VADER!   Reeds hier op dié aarde het Hulle die versekering van hul ewige saligheid ontvang!   En steeds gebeur dit vandag nog, totdat JESUS kom!  HALLELUJAH!   PRYS DIE HERE!   AMEN!  

 

Vir dié rede verklaar Paulus die volgende: “Eindelik, my broeders, word kragtig [binne] in die HERE [JESUS] en [bly vir jou oorwinning oor die mag van die gewoonte] in die krag van Sy sterkte (Efese. 6:10-18)

Die gelowige Saulus, [voordat hy die Heilige Gees se wedergebore Paulus geword het], het die Joodse-geloof hartstogtelik aangehang, wat tot vandag toe, net soos in die Kerk, ’n skyn van godsdienstige geregtigheid is!   (Joh. 8:2-11)

 

Daarom word die Joodse verbond godsdiens deur Paulus beskryf as drek [letterlik ’n klomp rituele stront]!   Só ernstig en uitgesproke is Paulus oor die ongeloofwaardige gebruik en die beoefening van ’n nuttelose, Joodse verbond godsdiens gewees, wat die mens van ’n ewige verderf nié kan red of daarvan regverdig nie!   (Fil. 3:2-8)

 

Destyds, onder die wedergebore gemeentes van JESUS, was hierdie einste liefdelose Jode—met hulle dwaalleringe van ’n uitgediende, Wettiese en deur GOD ’n vervloekte, ou verbond godsdiens—vyande gewees van JESUS met Sy EVANGELIE van wedergeboorte uit water en die Heilige Gees—wat ook die EVANGELIE van GOD se NUWE HART VERBOND is!  

 

Hierdie ewe vroom en godsdienstig en goedgelowige gristen-Jode was ook die oorsaak gewees van Paulus se bittere stryd met hulle onder die gemeentes van JESUS!   Daaroor skryf hy soos volg: “ ... en dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, want die [ware] geloof [in JESUS] is nie die deel van almal nie.”   (2Thes. 3:2)

 

En verder wat die sonde van geveinsdheid en godsdienstigheid behels, word daar ’n algemene houding ingeneem van—bogger—naasteliefde en GOD die VADER se wil van welmenende en gemeenskaplike liefde onder mekaar!   Met die gevolg dat ’n sélf regverdigende houding van godsdienstigheid soort van besit geneem word en die uiterlike-sélf word dan beklee met ’n liefde vir die self!   (Luk.10:25-37)

 

Daarom is die Heilige Gees en JESUS, ook nie meer teenwoordig nie!   Want, die wedergebore dissipel van JESUS se liggaam wat moet dien as GOD die VADER se tempel, het met godsdienstige gedagtes en al, in ’n onreinheid verval en dien nou vir die duiwel onder andere as ’n godsdienstige hoerhuis en wat alles kan nog, dáárby gevoeg word!  

Met ander woorde:   Sonder wedergeboorte deur die Heilige Gees en sonder die vrug van die Heilige Gees, het die godsdienstige en goedgelowige-Kerk-gristen, nog nie die volhardende en ware-geloof van geregtigheid in JESUS ontvang en deelagtig geword nie!

 

’n Mens wonder soms oor die goedgelowige Kerk-Christene, wat so maklik Christen-Jode wil word, asof sodoende vir hulle ’n beter geloof bereik sou word!  

 

Wat die geloof in JESUS en Sy Evangelie van wedergeboorte vir ons behels, het GOD duisende jare reeds vooraf die volgende bekend gemaak:  

“Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle.

Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.”

“As Hy sê ‘n nuwe verbond, het Hy die eerste [verbond] oud gemaak; en wat oud word en verouder, is naby die verdwyning.”   Spreek die Heilige Gees!   (Heb. 8:10-13 & Heb. 9:1-28 & Heb. 10:1-18 )

 

Stel jou voor teenoor GOD se Alwyse besluit, hóé blind [dom] kan die godsdienstige-kerk se godsdiens geleerdheid dan nie vir hulle wees en laat struikel nie?  

Hoedat die godsdienstige Kerk en die Jode, met ál die godsdienstige geleerdheid denkbaar, nog steeds die Ou Verbond godsdiens handhaaf!  Dit is ’n nietig, obsolete godsdiens, wat 2000 jaar gelede, met die aanvang van GOD se Nuwe Verbond Evangelie van Wedergeboorte, in en deur JESUS, lankal moes verdwyn het!

 

Nieteenstaande kon Paulus met geïnspireerde geloof die waarheid deur die insig van die Heilige Gees vir hulle uitlê!  Terwyl die Heilige Gees se wedergebore en geïnspireerde geloof binne-in hom, getuig van liefde en van JESUS CHRISTUS as die enigste, nuwe en lewende Weg, die Waarheid en die Lewe!   (Gal. 3:25-29 & Heb. 10:19-23)

 

Die Heilige Gees se teenwoordigheid te midde van die heiliges word gekenmerk vir kragtige werke uit ware-geloof [nie aan die mooi en welsprekende en skynheilige Predikant of Pastoor van enige mooi toegeruste Kerk van vaam nie]!

Dus word geloof vir hulle, nie vanuit die innerlike gees gegenereer nie!   Maar geloof word deur die leuenagtige werke van Satan, godsdienstig intellektueel, binne-in die gedagtes van die gelowige Islam, en die Christen-Kerk se godsdienstige goedgelowige-predikante, en die gelowige Jode, geïnisieer!  

 

Daarom, en net soos vir die JODE wat vir JESUS en die HEILIGE GEES verwerp het, glo hulle almal binne-in hulle gedagtes, dat geloof in die Kerk, en hulle aangeleerde kategismus-godsdiens, en die godsdiens wat deur hulle in die vlees vanuit die Bybel beoefen en uitgeleef word, reg is en dat dít die evangelie van JESUS en die waarheid is!  

 

Met ander woorde: Sonder die Heilige Gees se krag van wedergeboorte, is daar geen innerlike vernuwing met die vrug van die Heilige Gees, vir geïnspireerde geloof nie!   Dus, word geloof binne-in die gedagtes van die goedgelowige Kerkmense, en die goedgelowige Islam, en die goedgelowige Jode en al die ander goedgelowige afgodedienaars, met godsdienstige intellektualisme geïnisieer en vanuit die gedagtes beoefen!   En onder andere, word dit deur die Kerk geregverdig met morele waardes en norme, in die onderhouding en die beoefening van wettiese en humanistiese werke van integriteit!

 

Daarom [het] God hulle die krag van die dwaling [gestuur], om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die [Heilige Gees se] waarheid [oor JESUS se EVANGELIE van wedergeboorte] nie geglo het nie, maar behae gehad het in die [hoer-kerk se godsdienstige afgodery] werke van die ongeregtigheid.   (2Thes. 2:11-12) (Open. 17:1-6)

 

Ons sien dus deur die insig wat die Heilige Gees verleen, hoedat die geloof vir die godsdiens waarin Islam glo, en die geloof van elke ander denkbare godsdienstige [al is dit dan vanuit die Bybel], die werke daarvan onteenseglik, die werke van ’n leun en ’n valse godsdiens van intellektualisme en afgodery is!  

 

Hierdie godsdienstige mense van Islam, die godsdienstige Kerklidmate en elke ander godsdiens, wat anders daarop neersien, of meer is as die eenvoudige Evangelie van JESUS se Heilige Gees krag van wedergeboorte, en wat noodsaaklik is om vir die dissipel binne-in die liggaam van JESUS CHRISTUS die ewige Saligheid binne-in die koninkryk van GOD te bewerkstellig, word deur die Satan geïnisieer en dit is godsdienstig beïnvloed met leuens!  En aan die goedgelowige lidmate van die Kerk, word selfs vanuit die Bybel en die kategismus, die Godverlate Joodse verbond godsdiens, eerder as JESUS se Evangelie van wedergeboorte vir die geloof van die waarheid voorgehou!

 

Ons weet ook, deur die insig van die Heilige Gees, dat dié soort van geloof ’n baie moeisame, godsdiens van aangeleerde intellektualisme en vleeslike diensbaarheid aan die Kerk is!  Dit is ’n godsdiens wat nie sonder die werke van die vlees en godsdienstige formuliere en rituele in die Kerk manifesteer nie!  Die Kerklidmate is in werklikheid, onbewus daarvan dat dit ’n godsdienstige-gees van afgodery is!  

 

Daarom dan is die geloof van godsdienstige intellektualisme, vir die goedgelowige kerklidmaat net soos vir die afgodedienaar, ’n hopelose geloof van godsdienstigheid!  Want deur middel van die kategismus en die Bybel word daar ’n humanistiese moraliteit van integriteit aan die lidmate voorgehou om getrou die kerk te dien, soortgelyk aan die Joodse verbond godsdiens van die Bybel!

 

Hierdie genoemde geloof van godsdiens intellektualisme wat deur die godsdienstige Kerk beoefen word, is oor die algemeen ’n godsdienstige en humanistiese sielkunde in praktyk!  

 

Dit is ’n eiesinnige godsdiens-gees van vleeslike afgodery, wat verstandelik aangeleer word!   Al sou dit ook vanuit die Bybel aan die lidmate voorgehou word, dan is dit nogtans, ’n negatiewe geloof van godsdienstigheid wat in die gedagtes van die lidmate geformuleer word! En dit is sonder die noodsaaklike werke van die Heilige Gees se geregtigheid van geïnspireerde geloof in JESUS CHRISTUS, wat daarom vir Sy dissipel met die essensiële vrug van die Heilige Gees, die wedergeboorte moet bewerkstellig!   (Gal. 5:22 & Rom. 5:1-5)  

 

Juis daarom, is die goedgelowige Kerklidmaat se verstandelik, geformuleerde geloof, wat sonder die getuienis van wedergeboorte spreek, dan met kategismus en al die saligheid vir ewig kwyt!  

 

Behalwe vir jou vleeslike diensbaarheid van godsdienstige moraliteit aan die sogenaamde hoer-Kerk, is jy eintlik op die breë godsdienstige weg wat vir jou reg lyk, terwyl jy relatief in die teenoorgestelde rigting, vér weg van die smal wég en jou bestemming vir die ewige saligheid beweeg!  

 

GOD se geregtigheid van geloof vir jou, word alleenlik deur die werke van jou geloof in “CHRISTUS JESUS,” deur die Heilige Gees se krag van wedergeboorte, met die vrug van die Heilige Gees bewerkstellig!   (Joh.3:3&5) (Gal.5:22)

 

Dit is baie duidelik dat hierdie Teologies geformuleerde geloof van intellektualisme, maar net ’n vleeslike skyn van heiligheid weerspieël!   En dien die Kerk se godsdienstige samekomste oor die algemeen, met vleeslike werke van allerlei rituele en formuliere van bygelowe, eenvoudig net tot besluiering van die “goedgelowige” lidmate se Kerk gebondenheid!  

 

Hoe verblind die godsdiens van die hooggeleerde hom vir die LIG van die WAARHEID—wat ’n steen des aanstoots geword het?  En struikel dan daaroor vir die leuen van die duisternis!   Die lidmate wat hulle hart verhard het vir die “WAARHEID” is verblind oor die waarheid van hul Kerk!  

 

By geleentheid—onthou die skrywer—’n vriendelike swartman!   “Toe ek vir hom met besorgdheid nader oor die egtheid van sy geloof en die saligheid in CHRISTUS JESUS?   Het hy vir my die versekering gegee—dat, hy aan die NG KERK behoort—en die saligheid is met sy lidmaatskap   [nogal],   deur die predikant aan hom verseker!   Verbeel jou net   [want dit was tydens die apartheids jare]!

 

Nadat ek baie ernstig aan hom verduidelik het—maar, die NG KERK is ’n staatskerk vir apartheid—met ’n eiesinnige godsdienstigheid van ongeregtigheid—teenstrydig die ware geloof in JESUS CHRISTUS!   Dus, is die NG-KERK antagonisties—die WAARHEID oor die GEREGTIGHEID van GELOOF in JESUS, die HEILIGE GEES en GOD die VADER se WEDERGEBORE LIEFDE in die opgestane JESUS!  

Met die gevolg—dat jy as ’n swartman—nooit binne-in hulle sogenaamde wit hemel van apartheid sal kom nie!”  

 

Nadat ek die godsdienstige-Kerk se verwarrende implikasies van godsdienstigheid aan hom verduidelik het, het hierdie vroom swart man toe glimlaggende—’n baie ernstige oordeel oor die godsdienstige-Kerk soos volg uitgespreek:   “ek weet—maar met my verwerplike teenwoordigheid in die samekomste van hierdie veragtelike-Kerk van rassisme en Apartheid—is die geregtigheid vir my geloof in CHRISTUS JESUS, vir my as ’n kind geregverdig deur die HEILIGE GEES in GOD die VADER se barmhartige genade!   Maar die minagting en die verwerping deur hulle vir my—wat ek as gevolg van my velkleur moet verduur—rus daarom die geregtigheid van GOD se oordeel op húlle—vir die minagting van GOD se WET van LIEFDE—dit is húlle bestemde oordeel!”  

 

What an eye-opener!”   vir die goedgelowige en godsdienstige Kerklidmaat se intellek vir die beoefening van geloof in ’n dooie en ’n verwerplike Middeleeuse-kategismus-godsdiens!  

 

Kortom gestel;   sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees in hulle godsdienstige-Kerk—dien hulle skynbare geloof—in ’n dubbelsinnige godsdiens van twee uiteenlopende pole—en sovêr van die WAARHEID geskei—afgodery te wees!   Teenstrydig met JESUS se EVANGELIE van WEDERGEBOORTE en wat GOD die VADER se evangelie van ’n NUWE HART VERBOND is—is die godsdienstige-Kerk se GOD lasterlike kombinering daarmee, die ou verbond-godsdiens—die sogenaamde verbondsvolk-godsdiens wat kamtig die besnydenis versinnebeeld met die baba-doop van die Rooms-Katolieke-Kerk—en in alle geval is dit net ’n bol drek wat vir die WAARHEID aan die lidmate opgedis word—nou moet jy verstaan hoe sterk jou geloof in jou nuttelose godsdiens beoefening is, om die klomp bollie te sluk!  

En so word daar deur hulle godsdiensbeoefening in die godsdienstige-Kerk—teen JESUS se doop met vergifnis van sondes en die doop van die Heilige Gees en die wedergeboorte gelaster!  

 

Dan praat ons nie eens van die godsdienstige-Kerk se diverse en eksentrieke—goedgelowige broederbond bedrywighede nie—dit is die Kerk se eksklusiewe, alleenlik vir goedgelowige kerklidmate, se homoseksuele hol-jokkieklub!  Vir dié soort van ’n godsdienstige amp in die godsdienstige-kerk se poephol-brigade moet die homoseksuele predikante volgens die kerk se kategismus-standaarde—hulleself godsdienstig kwalifiseer—bogger die Wette van Moses en naasteliefde wat in elk geval deur hulle nie onderhou word nie!   Maar so het die godsdienstige-Kerk vele ondergrondse en duistere bedrywighede van aktiewe diversiteit!  

 

In teenstelling van die vóóraf geskrewe en skynheilige bedrywighede van die Kerk!—word daar vandag deur hulle op die bors geslaan—en word die beuel van huigelary geblaas—kamtige oor die aanbou van ’n hob-huisie hier en daar vir die swartmense—met inagneming dat dit die huidige goedgelowige lidmate se offergawes is—waarmee daar gat-gekruip word!  

 

Terwyl die arme verbondsvolk en mede volksgenote van die Kerk honger en verwese en sommige dakloos agterweë gelaat is—en onder haglike omstandighede bevind, moet hulle self toesien en klaar kom!—Vir eeue lank van ouds af—het die selfde leermeesters en predikante van die godsdienstige-Kerk—met soveel geveinsdheid en vals nederigheid vir hierdie arme mede volksgenote tot moedeloosheid, belieg en bedrieg—tot vandag toe!

 

a True saying, relating to the religious-church of today—read as follows:   “What jou see is what you get, lump it or dump it!   What you don’t see though, you’re not aware of, and thus, your religious faith is taken for granted—and by fate— because of ignorance  [lack of knowledge]—you’re taken for a costly ride!   In for a penny in for a pound!   Being financially taken advantage of is a superfluous fact about the religious church!”  

 

Geregtigheid vir geloof in JESUS vereis ’n leefwyse van algehele en toegewyde vertroue in die ONSIENLIKE ALLERHOOGSTE!—en die godsdienstige-kerk is ongeloofwaardig—onbetroubaar!

 

Die geloof van die Kerk is ’n veralgemeende, godsdienstigheid!   Die waarde van geloof in die soort van opgeblase kerk-godsdiens, kan vergelyk word met ’n klein ballon wat vol van helium, sonder enige spesifieke doel, op eie momentum, rigtingloos die lug in losgelaat word en uiteindelik tot niet gaan!  

 

Hoe bejammerenswaardig is dit nie vir hierdie onwetende maar goedgelowige kerklidmate nie, die feit, dat die Kerk met sy godsdiens-gees, die naaste is wat hulle ooit aan die hemel sal kom!  En besef hierdie kerklidmate ook nie, dat deur ’n godsdiens-gees van Satan, word die Predikante “verstandelik,” beïnvloed, met die baie slim implementering van godsdienstigheid!   Want die geloof in hulle dooie [kragtelose] godsdiens [wat die Saligheid in JESUS betref] en alles waarvoor dit mag staan, die oorsprong daarvan word met ’n gees van godsdienstigheid, vanuit die Bybel in die gedagtes geïnisieer!

 

Die goedgelowige kerklidmaat is bevange met ’n gees van godsdienstigheid vir geloof, in die Kerk se godsdiens beoefening vanuit die kategismus en die Bybel!   Behalwe dat dié soort van geloof ’n valse hoop vir die saligheid eendag inhou, is hierdie valse geloof van godsdienstigheid, net soos vir die godsdienstige-Jood en die godsdienstige-afgodedienaar, van geen noemenswaardige betekenis nie, dieselfde geld vir die godsdienstige Christen wat ’n goedgelowige Kerklidmaat is!  Al is dié gelowige en godsdienstige lidmaat, ook lewenslank verbonde aan die Kerk, is hulle onwetend, [sonder JESUS se Evangelie van Wedergeboorte] oopoë op pad hel toe!

 

Met hulle godsdienstige samekomste, en die lees van godsdienstige formuliere, en religieuse belydenisse in die Kerk, word die veroordeling van ’n sondige gewete, en die skuldgevoel wat ’n nagevolg van die sonde is, vir ’n wyle met ’n valse gerustheid van ’n onrustige, innerlike gemoedstoestand, godsdienstig onderdruk!  

 

Terwyl sonde oortuiging deur die Heilige Gees, alleenlik in die lig van die waarheid geskied, moet die deur sonde oortuigde skuldenaar, onmiddellik opstaan en in teenwoordigheid van ’n heilige-ouderling, die sondes eenkant in afsondering uit bely!  Sodat die skuldgevoel, van sonde-oortuiging, met eerlike erkentlikheid in detail van die sondes, deur die Heilige Gees verwyder en nullifiseer mag word!

 

Die Satan glo ook en dra kennis, ten opsigte van GOD se geregtigheid van geloof in die HERE JESUS CHRISTUS en die HEILIGE GEES!   Maar hy sidder en vrees, want hy kan dié geregtigheid van GOD vir geloof in JESUS nie deelagtig word nie!  Ten spyte van wat hy glo!  

 

Verslaan deur JESUS met die Waarheid, is die vyand van GOD en mens, vanuit die hemel neergewerp aarde toe—en elke oomblik van sy ewige bestaan—is hy daarvan bewus, dat hy beslis met oopoë vir die hel bestem is!   Maar die predikante van al die hoer-kerke,* bly uit eie keuse, met die leun van die duiwel, blind vir die Heilige Gees se krag van wedergeboorte!   * (Open.17:5 & Open.18:4)

 

So sit die religieuse-duiwel dan ook met elke godsdienstige geleentheid, in die Kerk en luister noukeurig na sy godsdiens gemotiveerde vriend, die religieuse-dominee, wat wel vanuit die intellek, oor geloof praat, maar sonder die insig van die Heilige Gees se geïnspireerde wysheid, niks verstaan of weet van die ware-geloof waarvan hy of sy probeer praat nie!   Want die Kerk het die krag van geloof in JESUS, naamlik wedergeboorte deur die Heilige Gees verloën!

 

Behalwe dat jy moet glo in die godsdiens-gees van die KERK, en die Kerklidmaatskap daarvan!  Beteken die goedgelowige gristen-lidmaat van die Kerk, se geloof oor die algemeen vir hom of vir haar, netsoveel soos vir die godsdienstige afgodedienaar en die goedgelowige duiwel—niks nie”!  

 

Met ander woorde, die Kerk wat sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees en die wedergeboorte uit water en die Heilige gees is, beoefen ’n waardelose geloof in ’n godsdiens kennis en geskiedenis vanuit die Bybel!  En word die geregtigheid daarvan, vir die goedgelowige lidmate bekragtig en voorgehou uit die Middeleeuse-kategismus!   Dit word geregverdig vanuit die Bybel, met verpligte en moeisame werke van humanisties diensbaarheid van morele integriteit!   Wel, net soos die Jode—word deur ’n godsdiens-gees van die Antichris—letterlik ’n godsdiens van selfgeregtigdheid beoefen en dit is afgodery!  

 

Ingevolge dié soort van blindheid vir die Waarheid oor wedergeboorte deur die Heilige Gees in die koninkryk van GOD—met die teenwoordigheid van die Antichris se godsdiens-gees in die Kerk—word daar met gebruik van die Nagmaal, onbewustelik deur hulle, ’n vloek van oordeel oor hulself geneem! (1Kor. 11:26-30)

 

Terwille van jou wat ’n Kerklidmaat is—se geregtigheid vir geloof in JESUS wat vir ons uit GOD se genade regverdig as Sy dissipels en navolgers vir die ewige saligheid—moet jy letterlik en figuurlik die verbond godsdiens van jou Kerk saam met die kategismus van jou Kerk in die asblik weggegooi en baie vinnig daarvandaan af weghol na JESUS toe!  

 

Die goedgelowige Kerklidmaat is onbewus daarvan, dat die Christen-Kerk se “MUMBO-JUMBO” oor geloofsbelydenis, kragteloos staan!   Hulle [die religieuse predikante] deur middel van intellektualisme, gee kamtig voor om alles te weet oor geloof!  Maar self is hulle, soos Martin Luther en Johan Calvyn, net soos die Jode en die afgodedienaars, sonder die Heilige Gees se krag van wedergeboorte, en daarsonder, bly hulle juis ongered!   (Joh. 3:3 & 5)

 

Let wel : die Middeleeuse-kategismus van Martin Luther en Johan Calvyn se teologiese intellektualisme, “geïndoktrineer” is van dekade tot dekade getrou tradisioneel oorgelewer!  Dit is maar net ’n dooie [kragtelose] en ’n nuttelose godsdiens ritueel, met ’n skyn van heiligheid daarin!  

M.A.W. net soos die godsdiens van die Jode sonder die Heilige Gees, deur GOD verdoem is, so is dit ook met die geskiedkundige—kategismus—godsdiens van die Kerk!   En Sondag vir Sondag dien dit eenvoudig net ’n vervelige ritueel van godsdienstigheid vir die lidmate te wees—oënskynlik is dit maar nét die geleerdheid van die fariseërs en die skrifgeleerdes in die hiërargieë van die verskillende hoer-kerke wat daarvolgens geregverdig word!  

 

Daarom het JESUS soos volg verklaar:   “Alles wat hulle—Predikante en Pastore—dan vir julle mag sê om te onderhou, onderhou en doen dit; maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat maar doen nie!”   (Matt.23:3-28)

 

Baie slinks, bely hierdie godsdienstige Kerke tog die Heilige Gees!   Maar beslis is die Heilige Gees nie teenwoordig in hul midde nie!

 

Dus verseg die Kerk om die werklikheid van JESUS se Evangelie van wedergeboorte te erken, wat met die vrug van die Heilige Gees en onder andere ook die vervulling van JESUS se Wet van Liefde is!  Wedergeboorte inspireer en bekragtig ook die geloof binne-in die innerlike van die dissipel, wat wesentlik, vir hom of vir haar noodsaaklik, regverdig binne-in die HERE JESUS CHRISTUS, vir die geregtigheid tot die Saligheid!   (Gal. 5:22 & Fil. 1:11 & Efese. 5:9 & Rom. 13:8-14)

 

Die onomwonde bewustheid van verskil tussen die Kerk lidmate en die predikant met sy of haar, godsdiens-gees, synde JESUS se wedergebore dissipel: Geskied nadat die oorgeërfde, aangeleerde en eiesinnige, baba-doop* godsdiens bely en verwerp word!   Eers daarna word wedergeboorte deur die Heilige Gees bewerkstellig, en die innerlike gemoed van JESUS se dissipel word met die vrug van die Heilige Gees vernuwe!   (Gal. 5:22 & Rom.5:5)

 

* Hierdie sogenaamde baba-doop, is voor GOD ’n gruwelike ritueel van Kerk-afgodery, wat deur die Rooms-Katolieke Kerk, spesifiek ingestel is, om daarvolgens, vir die ouers van die baba, op ’n baie slim en slinkse wyse tot Kerk-gebondenheid en Kerk-getrouheid te manipuleer [te bedrieg]!   Nie teenstrydig die verkeerdheid daarvan nie, word hierdie einste baba-doop van die Rooms-Katolieke kerk, ongeag die spesifieke motiewe daaragter, dan weer netso deur Martin Luther en Johan Calvyn godsdienstig-geregverdig, oorgelewer en ingestel in hulle Kerk tot van dag toe!  

 

Hóé opvallend is dit nie, dat sonder wedergeboorte en die INSIG van die HEILIGE GEES, dat die duiwel ’n godsdienstige méns oor die “algemeen” met sy of haar doktorale geleerdheid in die letter korrekte detail van die Bybel, godsdienstig besluier!   Want sy of haar begrip van ’n letter korrekte godsdiens, het geskiedkundig, meer as 2000 jaar gelede plaasgevind en is binne die twee buiteblaaie van die Bybel saamgevat en daar eindig dit!  

 

Verder al sê hulle so, word hierdie sogenaamde Predikante se letter korrekte kennis van godsdiens, nie vir die doel van Evangelisasie aangewend nie, want hulle is nie wedergebore nie!  

 

Maar nét soos die skrifgeleerdes en fariseërs  [godsdienstige huigelaars], in JESUS se tyd gedoen het, word hulle dienste egter vir die toename van kerklike lidmaatskap gebruik en toegepas!   Want daarvoor voorsien die Kerk ’n aansienlike inkomste met voordele aan hierdie predikante met die bekwaamheid en vermoë vir die toevoeging van groot getalle kerklidmate [wat besluier vir die waarheid, nie HEILIGE GEES wedergebore dissipels en navolgers van Jesus is nie]!

 

Diegene wat in JESUS CHRISTUS glo en HOM aanneem, En wat lewensbelangrik is, is die werke vanuit die geloof, naamlik; bekering, belydenis van sonde, die doop van onderdompeling in water en die doop van die Heilige Gees [wedergeboorte]!   Ontvang dan na wedergeboorte, die geregtigheid om vir GOD as VADER ’n kind te wees!  

 

Dit is die resep [genoemde werke van die geloof] vir die wedergeboorte, wat deur Johannes die Doper, JESUS en die Heilige Gees vir ons almal wat glo bewerkstellig is!   Dit is die Evangelie van GOD se koninkryk!   HALLELUJAH! PRYS DIE HERE!   AMEN!

 

Wedergeboorte deur die krag van die Heilige Gees, word uit die werke van die geloof bewerkstellig, om vir die een wat in CHRISTUS JESUS glo, deur die genoemde werke van geloof, ’n uitverkore dissipel van JESUS en ’n kind van GOD te maak!  

 

Voorheen was GOD se Ou Verbond met Israel, net vir Israel gewees, en die bewys van Israel se geloof was in die werke daarvan naamlik, deur die ewige en moeisame onderhouding van humanistiese en morele insettinge en verordeninge, wat opgeskryf staan in die Wet van Moses en aan hulle voorgehou was!

 

Maar nou het GOD, vir almal wat die HERE JESUS CHRISTUS in die krag van die Heilige Gees se wedergeboorte navolg, ’n Nuwe Hart Verbond bewerkstellig.   Juis daarom, het die Heilige Gees vir die Regverdige en Heilige Jesus, opgewek en na Sy kruisdood gelei!   (Esegiël. 36:25-27 & Esegiël. 11:19-21)   (Jer. 31:31-34 & Heb. 8:8-13) (Joh. 3:3 & 5)

 

Want GOD se Barmhartige Genade van ’n Nuwe Hart Verbond, word in geregtigheid van geloof vir geloof in JESUS CHRISTUS vir alle nasies, volke, stamme en tale, bekragtig deur die Heilige Gees se krag van wedergeboorte, met die vrug van die Heilige Gees!  

 

En die geregtigheid van ware-geloof spruit voort uit GOD se Liefde, wat onder andere, binne-in my innerlike gemoed, ook die vrug en eienskap van die Heilige Gees is!   (Gal. 5:22 & Rom.5:5)

 

Die heiliges van die HERE [Sy gemeente] se samekomste in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, word met groot en ongeveinsde liefde jeens mekaar geïdentifiseer!   Dit word alles bewerkstellig binne-in die liggaam van die verrese, lewende en verheerlikte JESUS CHRISTUS!  

 

Beslis is Hy nie die godsdienstige Kerk se dooie letter “ink-god op papier,” of n gees van godsdienstigheid in die gedagtes van die kop nie!   (2Tim. 4:7-8)

 

Godsdienstige intellektualisme [m.a.w. die godsdienstige slim het sy godsdienstige baas gevang] is die oorsaak van ware geloof besluiering!  Jou sogenaamde persepsies van godsdienstigheid, is die oorsaak van die mistigheid en onsekerheid oor jou saligheid!  

 

Let maar noukeurig op:  Omdat die belese Professor van teologie, onseker oor sy godsdienstige-teorie, die uitspraak maak van; “ek dink,” sê die slim en modieuse Predikant ook, ek dink!   En hoedat sonder die insig van die Heilige Gees, die goedgelowige Predikant en die Pastoor se godsdienstige uitsprake van “ek dink,” onmiddellik sy of haar ongeloof, godsdienstige onbekwaam weerspieël!  

 

Met jou letter korrekte verklaring van godsdiens, vanuit die Bybel, sonder die Heilige Gees se insig met die verklaring van die Woord van GOD, dobber jy met ’n skynbare geloof, eenvoudig net Godloos in die verwarrende oseaan van godsdienstigheid rond!   Indien die Heilige Gees wel teenwoordig is, is die Heilige Gees GOD se Stuurman van ware geloof vir elkeen van JESUS se wedergebore dissipels in dié lewe,

 

Jou eiesinnige en oorgeërfde godsdiens is die rede waarom jy sonder GOD se genade net buitekant GOD se liefde, wat die Ligkrans van die kruis is, beweeg!   En waarom jy saam met die ontelbare, ander godsdienstige-gepeupel van die hoer-Kerk, in ’n skyn van heiligheid, sommer net voortploeter!  

 

Terwyl die Liewe Heilige Gees, inderdaad met wedergeboorte en ware geloof, die rigting wil aandui op jou Weg van geregtigheid na GOD se koninkryk en die saligheid!   Dit is uit genade, GOD se geregtigheid vir geloof in JESUS wat HY deur SY lyding aan die kruis vir jou bewerkstellig het!

 

Moontlik omdat sondebelydenis vir jou nog iets vreemds is in die Kerk, wil dit vir jou voorkom asof dit ’n skande is om jou sonde te bely, maar so ’n gedagte is ’n leun van die duiwel, en vêr van die waarheid!   Sondebelydenis moet deur jou geloof in JESUS, gesien word as ’n voorreg tot eer van JESUS se geregtigheid in jou lewe!   Elke geleentheid vir sondebelydenis, word jou selfbeeld verruil vir die geregtigheid van JESUS se teenwoordig binne-in jou innerlike gemoed!   En die geregtigheid van JESUS binne-in jou weerspieël ’n lewensbeeld van JESUS!

 

Met jou eerlike en opregte sondebelydenis in die volheid daarvan, vereer jy die GEKRUISIGDE JESUS, wat eens en vir altyd, soos vir my goddeloosheid en ook vir jou selfgeregtigdheid, die skande van Sy kruisdood moes verdra!   Vir almal het Hy met Sy bloed vergifnis van sonde en met Sy liggaam versoening vir die sondaar by die VADER bewerkstellig!  

 

Gereelde en getroue sondebelydenis maak vir jou in die geregtigheid van geloof ’n mede kruisdraer van JESUS!   Vandaar hiérdie woorde van JESUS: “En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is my nie waardig nie!”   (Matt. 10:38)  

 

Die versuim van sondebelydenis egter, is die oorsaak van jou vervreemding van GOD se genade van Liefde [naamlik JESUS], en Sy alomteenwoordigheid deur die HEILIGE GEES, in jou nietige lewe!

 

Dit vat wedergebore helde en heldinne van JESUS, om tot verering van HOM, elke dag tydens stiltetye, sondeskuld erkenning, met opregte sondebelydenis te maak, en sodoende, bevestig elkeen van Sy dissipels, JESUS se heilige-onskuld aan die kruis en bekom dus deur die Heilige Gees bewerkstellig, vergifnis en ’n rein hart!

 

Elke dag, met elke geleentheid van sondebelydenis deur my en jou gemaak, vind daar met die bekering van self, genesing vir die liggaam en ’n immergroen, heilsame innerlike vernuwing plaas, so word heiligmaking binne-in jou innerlike gemoed, beoefen en bevorder!   En die Heilige Gees kom met liefde en bekragtig jou geestelike groei, met standvastigheid van jou geloof, alles die nagevolg van sondebelydenis!  

 

Die besef van skande tydens my en jou sondebelydenis, teenoor JESUS se heilige-onskuld van vernedering, skande en moord aan die kruis, word JESUS geregverdig deur my en jou sondebelydenis!  In eerlike erkentlikheid van sondebelydenis teenoor HOM, word JESUS se heilige onskuld tereggebring, en word GOD die VADER daardeur vereer deur die engele!  Deur sondeskuld erkenning is JESUS se sélf-afgelegde-lewe van liefde vir jou en my, ’n bewys van Sy HEILIGE-ONSKULD aan die kruis!

 

Wat deur die insig van die Heilige Gees, geensins uit die oog vergeet mag word nie, is die werklikheid van skande, wat die mens, oor die Heerlikheid en Majesteit van GOD en die Verheerlikte Wesens van GOD se Koninkryk gebring het, vanaf die skepping tot vandag toe!  

Vir dié rede het GOD die VADER, die Koningskap oor alle gesag, mag en heerskappye van die heelal aan JESUS oorhandig.om dit te onderwerp of te vernietig!........

 

“NIKODEMUS!” Hoe lank gaan jy nog hunk en punk op twee gedagte?   Terwyl jy weet dat jy weergebore moet word!  

“Jy is ’n Akademikus en leermeester van godsdiens!   EK roep jou in diensbaarheid van MY, vir MY Heilige Gees se wedergebore en vernude volk in SUID-AFRIKA {Terwyl jy lees en nogmaals terugkeer om hier oor te lees, dan sal die krag van MY Heilige Gees oor jou vaardig word, en in geen onduidelik taal, sal jy verstaan en weet dat jy weet, dit is EK “JESUS,” wat met jou praat}!  

 

Maar jy moet in jouself, oorgegee wees en jouself bekeer van jou aangeleerde godsdienstigheid!   Jy moet jouself met onderdompeling in water laat doop, met vergifnis van sondes!   Tydens die doop moet jy in MY dood aan die kruis, sterf vir die self se eiesinnige belang!   Daarna sal jy krag van die Heilige Gees ontvang!   MY Heilige Gees sal jou met insig in die Waarheid van MY woord, leer en lei en vir ewig met jou wees!   Vir die redding van ’n mag-der-menigte met ’n wanbegrip van godsdienstigheid onder hierdie verlore gaande volk, is dit noodgedwonge, noodsaaklik dat jy vir MY ’n ware wedergebore dissipel en getuienis moet wees!  

 

Jy word georden as MY dienaar honorêr, vir die Waarheid oor MY Evangelie van wedergeboorte in die Koninkryk van GOD!   En die Heilige Gees bewerkstellig vir jou in liefde, die Goddelike en hemelse honoris causa vir lydsaamheid en nederigheid!   Laasgenoemde is die geheim vir ’n leefwyse van oorwinning in die geregtigheid van ware-geloof!”

Daarom is hierdie woorde deur MY aan my dissipels en navolgers beklemtoon: “Voorwaar Ek se vir julle dat julle wat My gevolg het in die wedergeboorte, wanneer die Seun van die mens [JESUS] op Sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel.”   (Matt. 19:28)

 

Tereg het jy die kennis van godsdiens met eer en vaam bemeester en indien jy deur die krag van die Heilige Gees in JESUS, nie wedergebore is nie, dan weet GOD eenvoudig nie van jou nie en in die oë van GOD bestaan jy nie!   Period.  

 

Die VADER kyk met oë vol van liefde, eerste na JESUS in Sy hoedanigheid van menswees op aarde, voordat GOD die mens in eenvoud, na die gelyke van JESUS as mens oordeel!   Is jy in JESUS of sonder JESUS?   Op GOD se weegskaal, word jy deur die Heilige Gees, met wedergeboorte in JESUS geregverdig of glad en geheel nie!   (Jes. 52:13-15 & Jes.53:1-12)

 

NB : Bogenoemde is wat GOD se geregtigheid van geloof vir geloof in JESUS behels!   Maar wat die verskil egter, tussen die goedgelowige Kerklidmaat en JESUS se wedergebore dissipel maak, dui soos volg daarop: Die Heilige Gees bewerkstellig vir die dissipel van JESUS, deur die water doop en die doop van die Heilige Gees, weergebore en uitverkore!   Dít is die eenvoudige boodskap van JESUS se Evangelie van wedergeboorte en dít is GOD se nuwe hart verbond, vir die ewige Saligheid in GOD se koninkryk!”   Ons verstaan dus die verskil, wat die werke van die geloof vir ’n dissipel en ’n navolger van JESUS beteken!  

 

 
Terug na bo
Druk hierdie bladsy
Stuur hierdie blad aan iemand
Voeg tot gunstelinge
Kopiereg ©2016 Laastweek.co.za - Alle regte voorbehou